دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، آذر 1392 
ارزیابی کیفیت تصویر و دز دریافتی بیماران در ماموگرافی فیلم اسکرین و ماموگرافی کامپیوتری‌شده در ایران

صفحه 1-10

10.22052/1.4.1

میترا سی منی جاوانی؛ مسعود منصوری؛ محمد رضا کاردان؛ محمد حسن حسن طلب؛ جلیل روزی طلب