لزوم قدردانی

نویسندگان محترم لازم است در بخش قدردانی و تشکر، در انتهای مقاله  (قبل از بخش منابع) از کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی حامی یا تأمین کننده پژوهش (در صورت وجود) قدردانی نمایند.