بررسی آثار زیست‌شناختی خروج مواد رادیواکتیو از راکتور تحقیقاتی تهران بعد از وقوع یک حادثه فرضی

نویسندگان

گروه مهندسی پرتوپزشکی، دانشگاه شهید بهشتی

10.22052/1.4.19

چکیده

امروزه استفاده از راکتورهای هسته‌ای برای تولید برق و رادیوایزوتوپ‌ها در حال افزایش است. راکتورهای هسته‌ای به‌طور معمول یا بر اثر نقص سیستم‌های ایمنی و سیستم تهویه، مواد رادیواکتیو را از طریق دودکش راکتور در محیط آزاد می‌کنند و موجب افزایش دز محیط اطراف راکتور می‌شوند. بررسی خطر نسبی و احتمال ابتلا به سرطان کارکنان و ساکنان اطراف راکتور، نقش ویژه‌ای در زمینۀ ایمنی راکتورهای هسته‌ای و حفاظت محیط زیست دارد. در این تحقیق، فرض شده است که بر اثر حادثۀ فرضی، مواد رادیواکتیو به‌صورت تصادفی و بر اثر اختلال در سیستم تهویۀ راکتور، از دودکش راکتور تحقیقاتی تهران خارج می‌شوند. در این مطالعه، ابتدا مقادیر دز معادل مؤثر کل (TEDE) ناشی از خروج مواد رادیواکتیو از دودکش راکتور با استفاده از کد فیزیک بهداشتHOTSPOT نسخۀ 07/2 در تمامی کلاس‌های جوی و برای بیشترین و کمترین میزان سرعت باد که به‌ترتیب m/s 13 و 2 بودند، شبیه‌سازی و محاسبه شده، سپس براساس معادلاتBEIR V ، خطر نسبی و همچنین احتمال ابتلا به سرطان در بدترین شرایط جوی، یعنی برای ناپایدارترین کلاس به‌دست آمده و ارزیابی شده است. نتایج شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهد در تمامی موارد، میزان دز جذبی افراد کمتر از حد مجاز سالانه است. بیشینۀ مقدار TEDE اطراف راکتور با سرعت باد رابطۀ معکوسی دارد و با افزایش سرعت باد، مقدار بیشینۀ دز جذبی کاهش می‌یابد و در فاصلۀ کمتری از راکتور اتفاق می‌افتد. همچنین در شرایط جوی ناپایدارتر، دز جذبی کارکنان و ساکنان اطراف راکتور، به‌طور محسوسی افزایش می‌یابد. نتایج محاسبات خطر نسبی و احتمال ابتلا به سرطان نیز حاکی از آن است که کودکان بیشتر در معرض سرطان هستند و با افزایش سن، احتمال ابتلا به سرطان و خطر نسبی کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biological effects estimation of radioactivity discharge from Tehran research reactor after hypothetical accident

نویسندگان [English]

  • Akbar Anvari
  • Mirrashid Hoseini aghdam
  • seyed Mahmood Reza Aghamiri
چکیده [English]

The nuclear reactors in normal or accidental operation due to error in safety system or natural hazards disperse radioactive material on the around public. Assessment of the Relative Risk (RR) and Probability Caution (PC) for personal and population around the reactor sites is essential for the reactor safety and environmental protection. It has been assumed radioactivity release from the 5 MW Tehran Research Reactor (TRR) following a hypothetical. First, the total effective dose equivalent (TEDE) was calculated for atmospheric stability classes (A–F), max and min wind speeds respectively were 13 and 2 m/s using HOTSPOT 2.07 health physics code. After that by the BEIR V equations, Relative Risk and Probability Caution for very unstable class was evaluated.
The computational results for accidental release are indicative of the fact that maximum TEDE values for personnel and population around the TRR site are lower than the annual permissible effective dose. According to the results, there is inverse relationship between TEDE and speed. Also unstable condition increases population absorbed dose. The relative risk and probability caution calculations, shows that RR and PC decreases with increasing age and therefore children are at the great risk of cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tehran research reactor
  • Total Effective Dose Equivalent
  • Hypothetical nuclear accident
  • Relative Risk and Probability Caution
]1[ A.E.O.o.I. (AEOI), Safety Analysis Report for Tehran Research Reactor, 2007. ]2[ A.E.O.o.I. (AEOI), calculation of Annual Doses to Man from Routine Release of Reactor Effluents for the Purpose of Evaluating Compliance, (1977) Regulatory Guide 1.109, Appendix I. ]3[ A. Anvari, L. Safarzadeh, Assessment of the total effective dose equivalent for accidental release from the Tehran Research Reactor, Annals of Nuclear Energy 50(2012) 251-255. ]4[ A. Anvari, L. Safarzadeh, Assessment of molybdenum powder discharge from Tehran research reactor due to a hypothetical human error, Iranian Journal of Radiation Safety and Measurement 1(2013) 9-14. ]5[ V. Beir, Health effects of exposure to low levels of ionizing radiation. Committee on the Biological Effects of Ionizing Radiation, National Academy of Sciences. National Academy Press. Washington DC, EEUU(1990(. ]6[ J.T. Bushberg, J.M. Boone, The essential physics of medical imaging, Lippincott Williams & Wilkins, 2011. ]7[ H. Cember, T.E. Johnson, P. Alaei, Introduction to health physics, Medical Physics 35(2008) 5959. ]8[ S.G. Homann, HotSpot, Health Physics Codes for the PC. Lawrence Livermore National Laboratory. UCRL-MA-106315(1994). ]9[ S.S. Raza, M. Iqbal, Atmospheric dispersion modeling for an accidental release from the Pakistan Research Reactor-1 (PARR-1), Annals of Nuclear Energy 32(2005) 1157-1166. ]10[ U.R. Guide, 1.183: Alternative Radiological Source Terms for Evaluating Design Basis Accidents at Nuclear Power Reactors, US Nuclear Regulatory Commission. Regulatory Guide. Office of Nuclear Regulatory Research(2000). ]11[ IAEA, Methods for Estimating the Probability of Cancer from Occupational Radiation Exposure, in: IAEA-TECDOC-870, (Ed), Vienna, 1996. ]12[ C.L. Sistrom, C.W. Garvan, Proportions, Odds, and Risk1, Radiology 230(2004) 12-19. ]13[ T.L. Saint Yves, P.A. Cabral, T. Brum, F.C. Rother, P.F. Alves, D.C. Lauria, E.R. de Andrade, Terrorist Radiological Dispersive Device (RDD) Scenario and Cancer Risk Assessment, Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal 18(2012) 971-983. ]14[ I.C.o.R.P. (ICRP), Age-dependent Doses to Members of the Public from Intake of Radionuclides: A Report. Ingestion dose coefficients.(1993), Elsevier, 1994. ]15[ I.C.o.R.P. (ICRP), Human respiratory tract model for radiological protection: A report of a task group of the International Commission on Radiological Protection, Elsevier Science Health Science Division, 1994.