فرایند پذیرش مقالات

فرایند ارسال تا پذیرش و چاپ مقالات در نشریه سنجش و ایمنی پرتو به صورت زیر است:

۱. ثبت و ارسال مقاله توسط نویسنده : نویسنده مسئول موظف است بعد از ثبت نام در پایگاه به بخش "برای نویسندگان" مراجعه نموده و تمامی موارد را جهت ارسال مقاله مطالعه کند.
۲. ارزیابی اولیه: چنانچه مقاله مطابق اساسنامه مجله و محورها و زمینه های آن نباشد، در این مرحله به نویسنده مسترد خواهد شد این مرحله حداکثر یک هفته به طول می‌انجامد.
۳. پذیرش اولیه: مقاله­ های دریافت شده پس از پذیرش اولیه در هیأت تحریریه مجله مطرح و برای ارزیابی به دو نفر داور ارسال خواهد شد. این مرحله حداکثر دو هفته به طول می‌انجامد.
۴. داوری:  پذیرش نهایی بر اساس نظرات همسان اولیه  داوران بوده، در غیر اینصورت برای داور سوم ارجاع می شود اما در نهایت تصمیم نهایی با هیأت تحریریه است. در این مرحله حداکثر میانگین بازه فرایند داوری  سه ماه  و حداکثر میانگین زمان فرایند داوری تا پذیرش مقاله پنج ماه می‌باشد.
۵. ویراستاری و صفحه‌آرایی: این مرحله حداکثر دو هفته به طول می انجامد.
۶. چاپ و انتشار: بلافاصله بعد از دریافت  تاییدیه چاپ مقاله از نویسنده مسئول