اهداف و چشم انداز

اهداف و زمینه ها

 هدف از چاپ و انتشار مجله علمی سنجش و ایمنی پرتو
  • انتشار مقاله های علمی، پژوهشی و عرضه نتایج تحقیقات آن
  • کمک به ارتقای سطح پژوهش و نهادینه کردن پژوهش در زمینه  کاربرد و حفاظت در برابر اشعه
  •  افزایش توان و اطلاعات علمی و کاربردی در زمینه کاربرد و  حفاظت در برابر اشعه
  •  ایجاد بسترمناسب جهت برقراری ارتباط میان پژوهشگران و مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی
  •   ارائه ایده های نو به منظور رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور در زمینه کاربرد و حفاظت در برابر اشعه
  •  بهره گیری از پیشرفتهای نوین علمی و تحقیقاتی به منظور ارتقاء سطح علمی در زمینه کاربرد وحفاظت در برابر اشعه در کشور
  • اطلاع رسانی در زمینه های پژوهشی- تخصصی حفاظت در برابر اشعه و کمک به جلوگیری از فعالیتهای مشابه در کشور
  • فراهم آوردن فضایی برای ارائه یافته‌های جدید در عرصه وسیع اندازه‌گیری پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز
 زمینه ها و حوزه های کاری مجله علمی سنجش و ایمنی پرتو
پرتوهای یون ساز:
1- سنجش و ایمنی پرتوهای یون ساز
2- دزیمتری فردی: داخلی و خارجی
3- دزیمتری در پزشکی: بیماران و بیولوژیکی
4- دزیمتری پرتوهای طبیعی محیطی: گاما، رادن و کیهانی
5- دزیمتری گذشته نگر: حوادث و سال یابی
6- دزیمتری پرتوزایی زیاد مقدار و کم مقدار
7- اثرات بیولوژیکی پرتوهای یون ساز
8- مفاهیم پایه و اصول دزیمتری
9- دزیمتری در صنایع هسته ای و شتابدهنده ها
10- روش ها نوین دزیمتری و تولید دزیمتر
11- محاسبات کد در دزیمتری
12- حفاظ گذاری پرتوهای یون ساز
13- دزیمتری و ارزیابی پرتوگیری مردم
14-آزمایش‌های حیوانی و اندازه‌گیری‌ها روی نمونه‌های زیست‌محیطی
15- قانون، مقررات و ضوابط ایمنی پرتوهای یون ساز
 
 پرتوهای غیریون ساز:
1- سنجش و ایمنی پرتوهای غیر یون ساز
2-اثرات بیولوژیکی و حفاظ گذاری پرتوهای غیریون ساز
3-بررسی میدان های الکتریکی و مغناطیسی با فرکانس های کم
4-بررسی پرتوهای رادیویی و ماکروویو
5- بررسی پرتوهای نور و لیزری
6- قانون، مقررات و ضوابط ایمنی پرتوهای غیریون ساز