نوع مقالات قابل انتشار در نشریه

این نشریه پذیرای مقالات پژوهشی ، کاربردی، مفهومی و مروری* حاصل از پژوهش‌های اصیل در زمینه سنجش و ایمنی پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز است و از پذیرش مقالات ترویجی و گزارش‌های فنی معذور است.

*مقالات مروری صرفا با درخواست قبلی از طرف هیئت ویراستاران از نویسنده دریافت و موردبررسی قرار می گیرد.