راهنمای پرداخت هزینه

بدین وسیله به اطلاع نویسندگان محترم می رساند از زمان دریافت یک مقاله تا زمان چاپ آن فرایندهای متعددی صورت می گیرد که مشمول انجام هزینه است. بر اساس آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز مصوب ۱۴۰۰.۰۱.۲۳ بابت پذیرش مقالاتی که از تاریخ  ۱۴۰۰.۰۵.۱۵ به بعد ارسال شوند مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال اخذ می‌گردد.  واریز ها با شبای IR260100004001074303025304 حساب تمرکز درآمدهای اختصاصی دانشگاه کاشان نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به نام سایر منابع درآمدی معاونت پژوهشی)  با ردیف عنوان درآمدی شناسه واریز مجلات علمی 325120002140031639735100323000 انجام می‌شود.