تماس با ما

آدرس : کاشان - کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی - دانشگاه کاشان - دانشکده فیزیک- دفتر مجله سنجش و ایمنی پرتو

کد پستی: 8731753153

تلفن: 55913043-031 و 55912571-031 و 55912576-031

فکس: 55511126-031

پست الکترونیکی: rsmkashanu.ac.ir
 

CAPTCHA Image