دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، خرداد 1392 
کنترل کیفی و کالیبراسیون دستگاه های دزکالیبراتور RAMS-88 در مراکز پزشکی هسته ای ایران

صفحه 5-10

10.22052/1.2.5

حسین زمانی زینلی؛ علی اصغر سردارپور؛ علی اکبر میرزایی؛ حجت الله فیضی


اندازه گیری و مقایسه غلظت پرتوزایی رادن در ساختمان های با نمای داخلی از سنگ گرانیت و کربناتی

صفحه 11-14

10.22052/1.2.11

فرید اصغری زاده؛ محمد اسماعیل نژاد؛ پانته آ پورده؛ فرامرز معطر؛ اصغر صدیق زاده؛ الهام صدق گویا؛ پروین نصیری