نویسندگان محترم لطفا توجه فرمائید:


مجله سنجش و ایمنی پرتو در لیست مجلات مورد حمایت ستاد نانو قرار گرفته است بدین ترتیب مقالاتی که در زمینه نانوتکنولوژی می باشند مورد حمایت ستاد نانو قرار خواهند گرفت.
بر اساس آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز مصوب ۱۴۰۰.۰۱.۲۳ بابت پذیرش مقالاتی که از تاریخ  ۱۴۰۰.۰۵.۱۵ به بعد ارسال شوند مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال اخذ می گردد. که ۵۰ درصد اولیه پس از انجام داوری و صدور گواهی پذیرش نهایی و اخذ موافقت نامه‌ی حق چاپ از نویسنده و ۵۰ درصد باقیمانده پس از آماده سازی مقاله برای انتشار ( قبل از انتشار رسمی مقاله) اخذ می شود.

قبل از ارسال مقاله به راهنمای نگارش مقاله و راهنمای ارسال مقاله مراجعه بفرمایید در صورت عدم رعایت نکات نگارشی و عدم ارسال فایل نوآوری، مقاله مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. چنانچه تا سه ماه در مورد نتایج داوری مقاله خود پاسخی دریافت نکردید جهت پیگیری می توانید با مدیر سایت از طریق ایمیل مکاتبه کنید و همچنین طبق قانون، ما تنها پاسخگوی ایمیل های نویسنده مسئول مقاله هستیم و از پاسخگویی به نویسندگان همکار معذوریم.


شما می توانید قالب نگارش مقاله را از اینجا دریافت کنید.
 
شما می توانید فرم واگذاری حق انتشار را از اینجا دریافت کنید.
 
شما می توانید فرم تعارض منافع را از اینجا دریافت کنید.
 
 

آدرس ایمیل: rsmkashanu.ac.ir

 

شماره جاری: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 47، آذر 1402، صفحه 121-200 

ابر واژگان