دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، اسفند 1392 
بررسی عمق نفوذ و توزیع دز الکترون‌های تک‌انرژی در فانتوم گردن با استفاده از کد MCNPX

صفحه 1-6

10.22052/2.1.1

ابوالفضل حیدرزاده


بررسی ایمنی و دز دریافتی کارکنان آزمایشگاه نوترون دانشگاه صنعتی امیرکبیر با استفاده از کد MCNP

صفحه 7-12

10.22052/2.1.7

صفرعلی صفری؛ مجتبی شمسائی ظفرقندی؛ رضا اسدنژاد


مکانیسم تولید و ویژگی‌های تابش پرتوی ایکس پارامتری حاصل از الکترون‌های نسبیتی در یک بلور

صفحه 13-20

10.22052/2.1.13

عباس احمدی؛ شکوفه خالقی


ارزیابی پرتوهای فرابنفش لامپ‌های کم‌مصرف از نوع فلورسنت فشرده

صفحه 21-26

10.22052/2.1.21

دلنواز فرودین؛ مجید زمانی؛ فرید ناصح نیا


بررسی مقایسه‌ای پاسخ‌دهی و رفتار دزسنج‌های گرماتاب فردی نوترون-گاما در میدان‌های 241Am-Be و 252Cf

صفحه 27-32

10.22052/2.1.27

سمانه برادران؛ فریدون میانجی؛ بردیا حاجی زاده


تعیین میزان دز جذب‌شدۀ پرتو گاما به روش PTTL با استفاده از آشکارساز α-Al2O3:C

صفحه 33-36

10.22052/2.1.33

احسان صادقی؛ مصطفی زاهدی‌فر؛ سمانه نجاری؛ محسن محرابی


تعیین پرتوگیری کارکنان در حوادث بحرانی‌شدن به روش دزیمتری مو

صفحه 37-43

10.22052/2.1.37

فریدون میانجی؛ شیدا جعفری؛ سعیده زریونی؛ بردیا حاجی زاده