دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، اسفند 1392 
تعیین پرتوگیری کارکنان در حوادث بحرانی‌شدن به روش دزیمتری مو

صفحه 37-43

10.22052/2.1.37

فریدون میانجی؛ شیدا جعفری؛ سعیده زریونی؛ بردیا حاجی زاده