اعضای هیات تحریریه

سردبیر

مصطفی زاهدی فر

استاد دانشگاه کاشان

zhdfrkashanu.ac.ir

مدیر مسئول

احمد رمضانی مقدم

دانشیار دانشگاه کاشان

ramezamokashanu.ac.ir

مدیر اجرایی

احسان صادقی

دانشیار دانشگاه کاشان

sdghkashanu.ac.ir

کارشناس نشریه

مرجان حکیمی نژاد

دانشگاه کاشان

m.hakimi20gmail.com

اعضای هیات تحریریه

سیدمحمودرضا آقامیری

استاد دانشگاه شهید بهشتی

smr-aghamirisbu.ac.ir

محمد تقی بحرینی طوسی

استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

bahreynimtmums.ac.ir

احمد بیطرفان رجبی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

ahmad.bitarafangmail.com

محمدرضا دیوبند

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

mdeevbandsbmu.ac.ir

مصطفی زاهدی فر

استاد دانشگاه کاشان

zhdfrkashanu.ac.ir

رضا فقیهی

استاد دانشگاه شیراز

faghihirshirazu.ac.ir

محمد رضا کاردان

دانشیار سازمان انرژی اتمی ایران

mkardanaeoi.org.ir

سیدمحمدجواد مرتضوی

استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز

mortazavismjgmail.com