ارزیابی کیفیت تصویر و دز دریافتی بیماران در ماموگرافی فیلم اسکرین و ماموگرافی کامپیوتری‌شده در ایران

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد علوم و تحقیقات

2 سازمان انرژی اتمی ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

10.22052/1.4.1

چکیده

در این تحقیق، با معرفی پارامتری که سه ویژگی بااهمیت در سیستم‌های ماموگرافی یعنی کنتراست تصویر، قدرت تفکیک فضایی و میانگین دز غده‌ای را به‌طور کمی ‌و هم‌زمان مورد ارزیابی قرار می‌دهد، به بررسی دو نوع سیستم ماموگرافی مورد استفاده در غربالگری در حالت کنترل خودکار پرتودهی پرداخته شده است. کنتراست و قدرت تفکیک در این بررسی، با استفاده از فانتوم کنتراست‌ـ جزئیات و دز غده‌ای میانگین با استفاده از پروتکل‌های دزیمتری آژانس بین‌المللی سازمان انرژی اتمی ‌به‌دست آمده است. نتایج حاصل از ارزیابی این دو نوع سیستم ماموگرافی، نشان می‌دهد که سیستم‌های ماموگرافی دارای سطوح مختلفی از مصالحۀ بین کیفیت تصویر و دز دریافتی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of image quality and patient dose in computerized mammography systems and film-screen mammography systems in Iran

نویسندگان [English]

  • Mitra simanijavani 1
  • Masood mansouri 1
  • Mohammad Reza kardan 2
  • Mohammad Hasan hosntalab 3
  • Jalil rouzitalab 2
1
2
3
چکیده [English]

In this study, a quantitative parameter is introduced that evaluate three important features of a mammography exam ,contrast, spatial resolution and patient dose. Two kinds of regular mammography system used in screening mammography were evaluated in automatic exposure control mode (AEC) by this parameter. To evaluate the contrast and detail of the mammography images, the contrast-detail phantom, CDMAM, is used. Mean Glandular dose is used to evaluate the patient dose by IAEA dosimetry protocols. The result shows that different mammography systems used in mammography examination have different level of compromise between image quality and patient dose.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computerized mammography
  • film-screen mammography
  • Mean Glandular Dose
  • contrast
  • spatial resolution
[1] Jackson VP, Hendrick RE, feig SA, et al. \"imaging the radiographically dense breast. Radiology\", 1993, 188, 297- 301. [2] Ulrich Bick, Felix Diekmann, \"Digital mammography, what do we know and what do we don’t know ?\", EUR Radiol, 2007,17,1931-1942. [3] VERBRUGGE Beatrijs, \"VALIDATION OF ANAIYSIS METHODS FOR AUTOMATED CDMAM READING\" promoted by. prof.Dr. Ir. H. BOSMANS, and the katholieke universiteitleuven. [4] Moeckli Raphael, R.verdun Francis, Fiedler Stefan, Pachoud Marc, Bwling Shelly, Schnyder Pierre, valley Jean – Francois, \"Influence of scatter reduction method and monochromatic beams on image quality and dose in mammography\", Medical Physics, 2003, 30 (12). [5] K.R.Bijkerk, M.A.O.Thijssen and Th.J.M.Arnoldussen, \"Manual CDMAM– Phantom type 3.4\", by -university Medical center Nijmegen St Raboud, 2002 [6] Dance D R 1990, Phys Med Biol, (35) 1211-1219. [7] \"European protocol on dosimetry in mammography\", EUR 16263, 1996. [8] D R Dance et al., Phys Med Biol, 45, 2000, 3225-3240. [9] Dance D R, Young K C and van engen R E, \"further factors for the estimation of mean glandular dose using the united kingdom European and IAEA breast dosimetry protocols\", Phys.med. boil, 2009, 54:4361-4372.