ساخت نانوبلور لیتیوم تترا بورات آلاییده با منیزیم به روش احتراقی و‌ بررسی رفتار لومینسانس آن

نویسندگان

دانشگاه کاشان

10.22052/1.4.27

چکیده

در این پژوهش، نانوذرات لیتیوم تترابورات به روش احتراقی ساخته شده‌اند. ساختار، شکل و اندازۀ نانوذرات به‌وسیلۀ الگوی پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به‌دست‌آمده تشکیل نانوبلورهای لیتیوم تترا بورات را تأیید می‌کند. همچنین منحنی تابش ترمولومینسانس نانوذرات در برابر پرتو گاما رسم شده است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که منحنی تابش این نانوذرات، از پنج قله در دما‌های 415، 451، 523، 572 و 635 درجۀ کلوین تشکیل شده است که هم‌پوشانی زیادی دارند. نانوذرات حاصل در بازه 5 تا 1000 گری نسبت به پرتوهای گاما یک پاسخ خطی از خود نشان می‌دهند و محوشدگی آن‌ها در مدت یک ماه 31 درصد بوده است. علاوه بر این، از روی منحنی جذب نانوذرات گاف انرژی نمونه‌ها محاسبه شده است که مقدار تقریبی 5.56 eV به‌دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of nanocrystalline Li2B4O7:Mg by combustion method and study their luminescence behavior

نویسندگان [English]

  • Mohsen Mehrabi
  • Mostafa Zahedifar
  • Soheila Hasanlu
  • Ehsan Sadeghi
چکیده [English]

Lithium tetraborate nanoparticles were synthesized by combustion method. The shape and size of nanoparticles were determined by scanning electron microscopy (SEM). X-ray diffraction pattern (XRD) confirmed the formation of lithium tetraborate nanocrystals. Thermoluminescence (TL) glow curve of the produced nanoparticles following irradiating with gamma radiation demonstrates five overlapping glow peaks at approximately 415, 451, 523, 572 and 635 K. Nanoparticles show a linear dose response in the range of absorbed dose from 5 to 1000 Gy. Fading of the stored TL signal was determined to be 31% per month. Band gap of approximately 5.56 eV was determined for the synthesized nanoparticles by studying the UV absorption pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermoluminescence
  • Nanoparticle
  • Li2B4O7
  • Dosimetry
  • Photoluminescence
[1] McKeever, S.W.S, Thermoluminescence of Solids , 1985. Cambridge University Press, New York. [2] Azorin, J., Determination of thermoluminescence parameters from glow curves , I. A Review. Int. J. Radiat. Appl. Instrum. Part D Nucl. Tracks 11,1986 (3), 159–166 [3] A. (Türkler) Ege, E. Ekdal, T. Karali, N. Can Determination of thermoluminescence kinetic parameters of Li2B4O7: Cu, Ag, P. Radiation Measurements 42 (2007) 1280 – 128. [4] Xiong Z Y, Zhang C X & Tang Q , Chinese Science Bulletin, Investigation of thermoluminescence in Li2B4O7 phosphorsdoped with Cu, Ag and Mg ,52 (2007) 1776. [5] S Nabadwip Sing. B Arunkumar Shamar & A Nabachandra Sing , India n Journal of Pure & Applied Physics Vol.50 . June 2012, pp.358-362. [6] D. I. SHAHARE, B. T. DESHMUKH, S. V. MOHARIL , S. M. DHOPTEP. L. MUTHAL,and V. K. KONDAWAR, phys. stat. sol, 141, 329 (1994). [7] J. H. SCHULMARN., D. KIRK,a nd E. J . WEST,P roc. 1st Internat. Conf. Luminescence Dosimetry [8] W. A. LANGMEAD. B. F. WALL , A TLD system based on lithium borate for the measurement of doses to patients undergoing medical irradiation P hys. Med. Biol. 21, 39 (1976). [9] Lakhwant Singh, VibhaChopra, S.P.Lochab, SynthesisandcharacterizationofthermoluminescentLi2B4O7 nanophosphor , Journal of Luminescence 131 (2011) 1177–1183. [10] W. Ge, H. Zhang, Y. Lin, X. Hao, X. Xu, J. Wang, H. Li, H. Xu, M. Jiang, Preparation of Li2B4O7 thin films by chemical solution decomposition method, Mater. Lett. 61 (2007) 736.