نویسنده = مصطفی زاهدی‌فر
ساخت ذرات استرانسیوم تترابورات آلاییده شده با سرب به روش پخت حالت جامد و بررسی منحنی ترمولومینسانس آن در پرتودهی گاما

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 1-6

مجتبی کشاورزی؛ احسان صادقی؛ مصطفی زاهدی فر؛ منیژه رحیمی بالکانلو


بازیابی حساسیت دزیمتر ترمولومینسانس (CaF2:Mn (TLD-400 تحت فرآیند گرمادهی

دوره 8، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 9-12

10.22052/7.3.9

سحر اکبری؛ سمیه هارونی؛ مصطفی زاهدی‌فر


بررسی تولید رادیکال‌های آزاد در پرتوگیری امواج فرابنفش با استفاده از نانوذرات SnO2:Eu

دوره 8، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 9-12

10.22052/7.2.9

احسان صادقی؛ مرآت کریمی؛ مرضیه شریفی؛ مصطفی زاهدی‌فر


سنتز نانوذرات منیزیم سولفات آلاییده شده با مس به روش هیدروترمال و بررسی خاصیت ترمولومینسانس آن‌ها در پرتودهی گاما

دوره 6، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 7-12

10.22052/5.2.7

فاطمه الماسی فرد؛ احسان صادقی؛ مصطفی زاهدی فر؛ سمیه هارونی آرانی


تعیین پارامترهای فروکشی دمایی دزیمتر ترمولومینسانس (TLD-100) LiF:Mg,Ti

دوره 5، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 29-34

10.22052/5.1.29

سمیه هارونی؛ مصطفی زاهدی فر؛ زینب احمدیان


سنتز نانوذرات SrF2 با ناخالصی Yb و بررسی خصوصیات دزیمتری آن

دوره 4، شماره 4، آذر 1394، صفحه 37-41

10.22052/3.4.37

مریم کاشفی بیرون؛ احسان صادقی؛ مصطفی زاهدی فر


ساخت بلور سدیم کلرید خالص به روش همرسوبی در اندازه‌های متفاوت و بررسی خواص ترمولومینسانس آن در پرتودهی با گاما

دوره 4، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 27-32

10.22052/3.2.27

محسن محرابی؛ مصطفی زاهدی فر؛ زهره سعیدی؛ مریم مدرس؛ احسان صادقی


تفکیک دز نوترون و گاما در میدان‌های آمیختۀ( n-γ (Am-Be, 137Cs) با استفاده از دزیمتر TLD-500

دوره 3، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 13-18

10.22052/3.1.13

احسان صادقی؛ مصطفی زاهدی‌فر؛ محسن محرابی


ارزیابی پرتوگیری مردم از پرتوهای طبیعی زمینه گاما و رادن در شهر کاشان

دوره 3، شماره 4، آذر 1393، صفحه 39-45

10.22052/2.4.39

منصور جعفری زاده؛ مصطفی زاهدی‌فر؛ مهران طاهری؛ سمانه برادران؛ فلامرز ترکزاده


اندازه‌گیری غلظت رادن در برخی ساختمان‌های مسکونی شهر کاشان

دوره 3، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 37-41

10.22052/2.2.37

منصور جعفری زاده؛ مصطفی زاهدی‌فر؛ مهران طاهری؛ سمانه برادران


تعیین میزان دز جذب‌شدۀ پرتو گاما به روش PTTL با استفاده از آشکارساز α-Al2O3:C

دوره 2، شماره 1، اسفند 1392، صفحه 33-36

10.22052/2.1.33

احسان صادقی؛ مصطفی زاهدی‌فر؛ سمانه نجاری؛ محسن محرابی


ساخت نانوبلور لیتیوم تترا بورات آلاییده با منیزیم به روش احتراقی و‌ بررسی رفتار لومینسانس آن

دوره 2، شماره 4، آذر 1392، صفحه 27-30

10.22052/1.4.27

محسن محرابی؛ مصطفی زاهدی‌فر؛ سهیلا حسنلو؛ احسان صادقی


ساخت دزیمتر گرماتاب LiF:Mg,Cu,P و بررسی تأثیر ناخالصی مس بر خصوصیات گرماتابی آن

دوره 2، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 35-40

10.22052/1.3.35

احسان صادقی؛ مصطفی زاهدی‌فر؛ محسن محرابی


ساخت نانوذرات CaF2 با ناخالصی Tl و بررسی خصوصیات دزیمتری آن

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 31-36

10.22052/1.2.31

احسان صادقی؛ مصطفی زاهدی‌فر