اندازه‌گیری غلظت رادن در برخی ساختمان‌های مسکونی شهر کاشان

نویسندگان

1 سازمان انرژی اتمی ایران

2 دانشگاه کاشان

10.22052/2.2.37

چکیده

در این پژوهش، اندازه‌گیری غلظت رادن در برخی واحد‌های مسکونی شهر کاشان انجام شده است. فهرست ساختمان‌ها به‌صورت تصادفی، شامل ساختمان‌های قدیمی ساخته‌شده از خشت و گل و ساختمان‌های نوساز از آجر و سیمان انتخاب شده است. طبقۀ وقوع واحدها زیرزمین تا طبقۀ دوم بوده است. با درنظرگرفتن معیارهای ارزیابی غلظت رادن بر مبنای وزن‌دهی جمعیت، بدون درنظرگرفتن نوع مصالح ساختمانی و طبقۀ وقوع واحد مسکونی میانگین غلظت رادن در فصل زمستان، دارای بیشترین مقدار Bq-3m 127 و به‌ترتیب، در پاییز Bq-3m 108، در بهار Bq-3m 96 و در تابستان، کمترین مقدار Bq-3m 85 می‌باشد. نتایج اندازه‌گیری‌ها نشان می‌دهد که غلظت رادن در بیش از 95% از واحد‌های مسکونی اندازه‌گیری شده کمتر از Bq-3m300 است که کمتر از سطح مرجع غلظت رادن پیشنهاد شده توسط ICRP در سال 2009برای ساختمان‌های مسکونی Bq-3m 300 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement of radon concentration in some dwellings of Kashan city in Iran

نویسندگان [English]

  • Mansoor Jafarizadeh 1
  • Mostafa Zahedifar 2
  • Mehran Taheri 1
  • Samaneh Baradaran 1
1
2
چکیده [English]

Radon concentration was measured in some dwellings in Kashan city. List of buildings was chosen randomly including old buildings made up of mud brick & clay and new buildings constructed with bricks and cement. Population weighted Radon concentration survey was followed and measurements were carried out using polycarbonate (lexan) track detector at the levels of basement to second floor of the buildings. Obtained results show the maximum average radon concentration level in winter to be 127 Bqm-3, while in autumn is 108 Bqm-3, in spring is 96 Bqm-3and the minimum average radon concentration was measured in summer to be 85 Bqm-3. Also the analysis of the measured data show that in %95 of the measured dwellings the radon concentration level is bellow 300 Bqm-3, the reference level proposed by ICRP in 2009

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radon
  • Radon concentration
  • Radon concentration reference level
  • Kashan
[1] UNSCEAR, Sources, Effects and Risks of Ionization Radiation, Report to the General Assembly, United Nations, New York, 2000. [2] DARBY, S., et al., Radon in homes and lung cancer risk: collaborative analysis of individual data from 13 European case-control studies. BMJ 330 (2005) 223–226. [3] LUBIN, J.H., et al., (2004). Risk of lung cancer and residential radon in China: pooled results of two studies, Int. J. Cancer 109 1 (2004) 132–137. [4] DARBY, S., et al., Radon in homes and lung cancer risk: collaborative analysis of individual data from 13 European case-control studies. BMJ 330 (2005) 223–226. [5] DARBY, S., et al., Residential radon and lung cancer: Detailed results of a collaborative analysis of individual data on 7,148 subjects with lung cancer and 14,208 subjects without lung cancer from 13 epidemiological studies in Europe. Scand. J. Work, Environ. & Health 32 1 (2006) 1–84. [6] WORLD HEALTH ORGANIZATION, WHO Handbook on Indoor Radon: A Public Health Perspective, WHO, Geneve (2009). [7] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards – Interim edition, General Safety Requirements Part 3 No. GSR Part 3 (Interim) (2011). [8] International Commission on Radiological Protection Statement on Radon, ICRP Ref 00/902/09, 2009. [9] IAEA Analytical Quality in Nuclear Applications Series No. 33, National and Regional Surveys of Radon Concentration in Dwellings, 2013. [10] Sohrabi, M., Solaymanian, A.R. Some characteristics of AEOI passive radon diffussion dosimeter, Nuclear Tracks and Radiation Measurements, Vol. 15, Nos. 1-4, p.605, (1988a). [11] M. Taheri and S. Hosseini Toudeshki, \"Characteristic studies for fast detection of a wide energy range of alpha particles in polycarbonate detectors,\" Radiation Measurements, vol. 40, no. 2-6, pp. 307-310, 2005.