سالیابی نمونه سفالی به دست آمده از کاوش‌های باستان‌شناسی در مرکز ایران به روش ترمولومینسانس

نویسندگان

دانشگاه کاشان

10.22052/1.1.19

چکیده

در این تحقیق، سالیابی نمونه سفال به دست آمده از شهرستان آران و بیدگل، واقع در استان اصفهان به روش ترمولومینسانس انجام شد. منحنی درخشش گرمالیانی نمونه­های طبیعی و نمونه­های طبیعی پرتودهی شده با پرتو­های گاما توسط چشمه 60Co، با یکدیگر مقایسه و ناحیه افقی از تقسیم داده­های این دو منحنی بر هم تعیین شد. دز معادل با استفاده از اختلاف منحنی پاسخ گرمالیانی نسبت به دز گاما برای نمونه­های طبیعی و تابکاری شده Gy 17/10 به دست آمد. با توجه به میزان دز محیطی و مقدار به دست آمده برای دز معادل سالیابی نمونه مورد نظر انجام گرفت و مشخص شد که نمونه مورد نظر متعلق به دوره پیش از اسلام است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Archaeology dating of pottery samples obtained from center of Iran by using thermoluminescence technique

نویسندگان [English]

  • mostafa zahedifar
  • hamide ghiam
  • ehsan sadeghi
چکیده [English]

Archeology dating of sample obtained from Vigoldistrict (center of Iran) was done using thermoluminecencse (TL) technique. The plateau region was determinedby comparing the TL glow curves of the samples received natural dose and those samples received natural dose plus gamma dosefrom the60Co source. The total equivalent dose of 10.17 Gy was obtained by the use of TL dose response of the samples. The archeology dating using the environmental dose, annual dose and equivalent dose were performed and it was found that the samples are from pre-Islamicperiod.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dating
  • Thermoluminescence
  • Quartz
  • Pottery
[2] Daniels F., Boyd C. A., Saunders D. F., “Thermoluminescence as a Research Tool”, science, vol. 117, No. 3040, 1953, pp. 343-349. [3] Grogler N., Houtermans F. G. and staufer H., “Ueber die datierung von Keramik und Ziegel durch Thermolumineszenz”, Helvetica PhysicaActa, vol. 33, 1960, pp. 595-599. [4] Kennedy G. C., and Knopff L., “Dating by thermoluminescence”, Archaeology, vol. 13, 1960, pp. 147-148. [5] Aitken M. J., Thermoluminescence dating, Academic Press, London, 1985. [6] Fattahi M. and Walker R., “Dating volcanic and related sediments by luminescence methods: a review”, Quaternary Geochronology, vol. 2, 2007, pp. 284-289. [7] Sono D. A. and McKeever S.W.S., “Phototransferred Thermoluminescence for Use in UVB Dosimetry”, Radiat. Prot. Dosim, vol. 100, 2002, pp. 309. [8] Khasswneh S., al‐Muheisen Z., Abd‐Allah R., “Thermoluminescence dating of pottery objects from Tell Al-Husn, northern Jordan”, Mediterranean Archaeology and Archaeometry, vol. 11, No. 1, 2011, pp. 41‐49. [9] Bakraji E.H.,” Study of Syrian archaeological pottery by the combined application of thermoluminescence (TL) dating, X-ray fluorescence analysis and statistical multivariate analysis” Nuc. Instr.Meth. B, vol. 269, 2011, pp. 2052–2056. [10] McKeever S.W.S., Thermoluminescence of solids, University Press, Cambridge, 1997. [11] Veronese I., Goksu H.Y., Schwenk P., Herzig F., ”Thermoluminescence dating of a mikveh in Ichenhausen, Germany” Journal of Environmental Radioactivity, vol. 99, 2008, pp. 621-630.