تعیین میزان دز جذب‌شدۀ پرتو گاما به روش PTTL با استفاده از آشکارساز α-Al2O3:C

نویسندگان

1 دلنشگاه کاشان

2 دانشگاه کاشان

10.22052/2.1.33

چکیده

در این پژوهش، امکان استفاده از آشکارساز α-Al2O3:C برای تعیین دز جذب‌شدۀ پرتو گاما به روش PTTL با استفاده از تابش UVB بررسی شده است. پاسخ PTTL این دزیمتر نسبت به زمان پرتودهی با UVB نیز مورد بررسی قرار گرفته است. با انتخاب زمان پرتودهی UVB به‌مدت 8 دقیقه، نمودار پاسخ PTTL آشکارساز α-Al2O3:C رسم شده است. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، این پاسخ از حدود 1/0 تا mGy 14 به‌خوبی خطی است. این نتایج امکان استفاده از این دزیمتر را برای تخمین دز جذب‌شدۀ گاما با استفاده از پاسخ PTTL، حتی برای مقدار دز بسیار پایین (mGy 1/0) نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Re-estimation of absorbed gamma dose using PTTL in α-Al2O3:C dosimeter

نویسندگان [English]

  • Ehsan Sadeghi 1
  • Mostafa Zahedifar 2
  • Samaneh Najari 2
  • Mohsen Mehrabi 2
1
2
چکیده [English]

Phototransferred thermoluminescence (PTTL) was used to reeestimate the absorbed gamma dose in α-Al2O3:C dosimeter. The PTTL response of this phosphor for different UVB irradiation times was investigated. The results show a linear PTTL response for gamma absorbed doses from 0.1 to 14 mGy. Because of high PTTL sensitivity in this phosphor, the low limit of re-estimated gamma dose using PTTL method is very low compared to other phosphors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermoluminescence
  • Dosimetry
  • α-Al2O3:C
  • Phototransferred thermoluminescence
  • UVB
[1] Akselrod. M.S, Kortov. V.S, Gorelova. E.A. Preparation and properties of -Al2O3:C. Radiat.Prot.Dosim. 1993, 47, 159-164. [2] Colyott. L.E, Mckeever. S.W.S, Akselrod. M.S..An integerating UVB dosemeter in -Al2O3:C. Radiat. Prot. Dosim. 1999, 85,309-312. [3] Akselrod. M.S, Kortov. V.S, Kravetsky. D.J, Gotlib.V.I. Highly sensitive thermoluminescent anion-defective -Al2O3:C single crystal detectors. Radiat. Prot. Dosim. 1990, 32, 15-20. [4] Walker. F.D, Colyott. L.E, Agersnap Larsen. N, Mckeever. S.W.S. The Wavelength dependence of light-induced fading of thermoluminescence from -Al2O3:C . Radiat. Meas. 1996, 26,711-718. [5] Mckeever. S.W.S, Akselrod. M.S, Colyott. L.E, Agersnap Larsen. N, Polf. J.C, Whitley. V. .Characterization of -Al2O3:C for use in thermally and optically stimulated luminescence dosimetry. Radiat. Prot. Dosim. 1999, 84,163-168. [6] Muniz. J.L, Correcher. V, Delgado. A. PTTL dose re-estimation applied to quality control in TLD-100 based personal dosimetry. Radiat. Prot. Dosim. 1999, 85, 63-66. [7] Akselrod. M.S. and Gorelova. E.A. Deep traps in highly sensitive -Al2O3:C TLD crystals. Nucl. Tracks. Radiat. Meas. 1993, 21, 143-146. [8] Ostar. L, Weiss. D, Kristianpoller. N. A study of photostimulated thermoluminescence in C-doped -Al2O3:C crystals. J. Phys. 1994, 27, 1732-1736. [9] Colyott. L.E, Akselrod. M.S, Mckeever S.W.S. Phototransferred thermoluminescence in -Al2O3:C. Radiat. Prot. Dosim. 1996, 65, 263-266.