ساخت ذرات استرانسیوم تترابورات آلاییده شده با سرب به روش پخت حالت جامد و بررسی منحنی ترمولومینسانس آن در پرتودهی گاما

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

ذرات استرانسیوم تترابورات آلاییده شده با سرب SrB4O7:Pb به روش پخت حالت جامد ساخته شدند. آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) به منظور اثبات تشکیل ساختار نمونه، تصویر SEM به منظور بررسی توزیع اندازه ذرات و آنالیز EDX برای تعیین نوع و مقدار عناصر موجود از نمونه به عمل آمد. منحنی تابش ترمولومینسانس نمونه پرتودهی شده توسط اشعه گاما جهت بررسی به عنوان یک دزیمتر ترمولومینسانس مورد بررسی قرار گرفت. این منحنی از دو قله هم پوش در دماهای تقریبی 150 و 220 درجه سانتیگراد تشکیل شده است. دمای مناسب قله اصلی این منحنی، آن را برای استفاده در اهداف دزیمتری مناسب معرفی می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of strontium borate doped with Pb by solid state method and characterization of its thermoluminescent glow curve

نویسندگان [English]

  • mojtaba Keshavarzi
  • Ehsan Sadeghi
  • mostafa zahedifar
  • manijeh Rahimi Balkanloo
چکیده [English]

Strontium Tetraborate doped with Lead SrB4O7:Pb powder was prepared by solid state method. The formation of Strontium Tetraborate compound was analyzed by X-ray diffraction (XRD) and Scanning Electron Microscopy (SEM). Thermoluminescence Glow Curve of gamma irradiated sample was investigated in order to use as a thermoluminescent dosimeter. Because of excellent mechanical properties, non-hygroscopicity and sensitivity to gamma radiation, SrB4O7:Pb can be used as a personal dosimeter.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solid State Method
  • Thermoluminescence Glow Curve
  • Thermoluminescent dosimeter
  • non-hyggroscopicity
  • personal dosimeter
[1] T.I. Korshikova, S.V. Parkhomenko, A.V. Tolmachev, V.A. Tsurikov, R.P. Yavetskiy. Features of Strontium Tetraborate Synthesis by Means of Borate Rearrangement. Neorganicheskie Materialy. 44.1487–1490 (2008). [2] J. Azorin. Preparation methods of thermoluminescent materials for dosimetric applications: An overview. Applied radiation and isotopes. 83, 187–191 (2014). [3] M. Santiago, A. Lavat, E. Caselli, M. Lester, L.J. Perisinotti, A.K. De Figuereido, F. Spano and F. Ortega. Thermoluminescence of Strontium Tetraborate. Physics Status Solids (A). 167 233-236 (1998). [4] M. Zahedifar, E. Sadeghi. Thermoluminescence dosimetry properties of new Cu doped CaF2 nanoparticles. Radiat. Prot. Dosim. 157 (3), 303–309 (2013). [5] M. Talebi, M. Zahedifar, E. Sadeghi. UVC dosimetry properties of Mn and Ce doped KCl thermoluminescent phosphor produced by co-precipitation method. Nuclear Inst. and Methods in Physics Research B. 458, 97–104 (2019). [6] E. Sadeghi, M. Zahedifar, M. Khalifeh Shoushtari. Synthesis and dosimetry features of novel sensitive thermoluminescent phosphor of LiF doped with Mg and Dy impurities. Applied Radiation and Isotopes 136, 111–117 (2018). [7] M. Rahimi, M. Zahedifar, E. Sadeghi. Synthesis, optical peroperties and thermoluminescence dosimetry features of manganese doped Li2B4O7 nanoparticles. Radiation Protection Dosimetry, 1–8 (2018). [8] M. Zahedifar, F. Almasifard, E. Sadeghi, S. harooni, M. Kashefi Biroon. Thermoluminescence dosimetry properties and kinetic analysis of MgSO4:Dy microcrystalline prepared by solid state method. Radiation Measurements 103, 26-32 (2017). [9] M. Zahedifar, E. Sadeghi, M. Kashefi biroon, S. Harooni, F. Almasifard. Thermoluminescence dosimetry features of DY and Cu doped SrF2 nanoparticlesundergammairradiation. Applied Radiation and Isotopes 105, 176–181 (2015). [10] M. Kashef iBiroon, M. Zahedifar, E. Sadeghi, F. Almasifard. Preparation, kinetic analysis and thermoluminescent dosimetry features of highly sensitive SrF2:Dy phosphor. Radiation Physics and Chemistry 159, 1–5 (2019). [11] M. De Jong, A. Meijerink, Z. Barandiaran, L. Seijo. Structure and Hindered Vibration of Bi2+ in the Red-Orange Phosphor SrB4O7:Bi. The Journal of Physical Chemistry C, 118(31), 17932–17939 (2014). [12] S. Roberval, A. S. Maia, C. A. Kodaira, E.S. Ercules Teotonio, Maria, C.F.C. Felinto, H. F. Brito. Optical Materials. 29, 1852–1855 (2007). [13] A.J.J. Bos. Theory of thermoluminescence. Radiat. Meas. 41, 45–56 (2007). [14] H.G. Balian, N.W. Eddy. Figure of merit (FOM), an improved criterion over thenormalized chi squared test for assessing goodness-of-fi to fgamma-ra yspectr apeaks. Nucl. Instrum. Methods. 145, 389–393 (1977).