ساخت دزیمتر لیتیم فلوراید آلاییده با استرانسیم و سریم به روش ذوب و مطالعه خواص ترمولومینسانس آن

نویسندگان

دانشگاه کاشان

10.22052/6.2.1

چکیده

در این تحقیق ماده میزبان لیتیم فلوراید توسط ناخالصی­های استرانسیم و سریم با استفاده از روش ذوب آلایید شد و خواص ترمولومینسانس آن مورد بررسی قرار گرفت. مقادیر بهینه مربوط به غلظت هر یک از ناخالصی­ ها به ترتیب 5/0 و 1/0 مول درصد به­ دست آمد. برای این نمونه تکرار­پذیری در قابلیت استفاده مجدد در 5 مرتبه مراحل تابکاری، پرتودهی و قرائت بررسی شد که تغییر چندانی در حساسیت آن دیده نشد. محوشدگی نمونه نیز برای مدت 30 روز بعد از پرتودهی مورد بررسی قرار گرفت که بیشترین کاهش حساسیت در قله دمای پایین مشاهده شد و قله های اصلی و دمای بالا کاهش چندانی در حساسیت خود نداشتند. پاسخ دز در بازه 1 میلی­گری تا 10 گری رفتار خطی از خود بروز می­دهد. برازش منحنی ترمولومینسانس نمونه ساخته شده نشان می­ دهد که سه قله در دماهای 416، 472 و 506 کلوین وجود دارد که پارامترهای سینتیک برای هر کدام از آن ها با استفاده از مدل سینتیک مرتبه عام محاسبه شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fabrication of LiF:Sr,Ce dosimeter using melting method and study of its thermoluminescence properties

نویسندگان [English]

  • Meghdad Khalifeh-Shoushtari
  • Ehsan Sadeghi
  • Mostafa Zahedifar
چکیده [English]

In this work, lithium fluoride doped with impurities of Sr and Ce, was produced using melting method and its thermoluminescence (TL) properties was investigated. The optimized values of 0.5 mol% of Sr and 0.1 mol% of Ce were obtained for the most TL sensitivity. Reusability of the prepared samples has been investigated for 5 cycles of annealing, irradiation and reading and no considerable change in TL response was found. For the storage time of 30 days, low temperature peak was faded while the main and high temperature peaks remained almost unchanged. A linear dose- response was identified in the absorbed dose range of 1 mGy to 10 Gy. Three overlapped peaks at temperatures of 416, 472 and 506 K were determined using TL glow curve de-convolution results. Kinetic parameters such as activation energy and order of kinetic were calculated by general order kinetic model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lithium fluoride
  • Thermoluminescence dosimeter
  • Melting method
  • Stability of sensitivity
  • dose response
[1] M. Zahedifar, E. Sadeghi. Thermoluminescence dosimetry properties of new Cu doped CaF2 nanoparticles, Radiation protection dosimetry, 157 (2013) 303–309. [2] N. Salah, N.D. Alharbi, S.S. Habib, S.P. Lochab. Thermoluminescence properties of Al2O3:Tb nanoparticles irradiated by gamma rays and 85 MeV C6+ ion beam. J. Lumin. 167 (2015) 59–64. [3] M. Zahedifar, F. Almasifard, E. Sadeghi, S. Harooni, M.K. Biroon. Thermoluminescence dosimetry properties and kinetic analysis of MgSO4:Dy microcrystalline prepared by solid state method. Radiation Measurements 103, (2017) 26–32. [4] J. Azorin. Luminescence Dosimetry: Theory and Applications, Ediciones Tecnico-Cientificas, Mexico, (1990). [5] D.R.S. Riberio, D.N. Souza, A.F. Maia, S.L. Baldochi, L.V.E. Caldas. Applicability of pure LiF in dosimetry, Radiation Measurements, 43 (2008) 1132–1134. [6] E. Sadeghi, M. Zahedifar, M.K. Shoushtari. Synthesis and dosimetry features of novel sensitive thermoluminescent phosphor of LiF doped with Mg and Dy impurities. Appl. Radiat. Isot., 136 (2018) 111–117. [7] J.I. Lee, J.L. Kim, Y. Chung, K.S. Chung, H.S. Choe. Developments in the synthesis of LiF:Mg,Cu,Na,Si TL material, Radiation Protection Dosimetry, 108, No.1, (2004), 79–83. [8] K. Tang, H. Cui, Y. Wang, H. Zhu, Q. Fan, Y. Mao. Influence of magnesium concentration on thermal stability in LiF:Mg,Cu,P, Radiation Measuremetns, 43 (2008) 1187–1190. [9] T.K. Gundurao, S.V. Moharil. ESR study of phosphorus-related defects in irradiated LiF:Mg,Cu,P and related phosphors, Radiation Measurements, 42 (2007) 35–42. [10] A. Kelemen, D. Mesterhazy, M. Ignatovchy, V. Holovey. Thermoluminescence characterization of newly Cu-doped lithium tetraborate materials, Radiation Physics and Chemistry, 81 (2011) 1533–1535. [11] A. Gurav, T. Kodas, T. Pluym, Y. Xiong. Aerosol processing materials, Aerosol Science and Technology, 19 (1993) 411–452. [12] J. Azorin. Preparation methods of thermoluminescent materials for dosimetric applications: An overview, Applied Radiation and Isotopes, 83 (2014) 187–191. [13] Z. Zha, S. Wang, J. Zhu, G. Cai. Preparation and characteristics of LiF:Mg,Cu,P thermoluminescent material, Radiation Protection Dosimetry, 47 No.1/4, (1993) 111–118. [14] J.L. Kim, J.I. Lee, A.S. Pradhan, B.H. Kim, J.S. Kim. Further studies on the dosimetric characteristics of LiF:Mg,Cu,Si-A high sensitivity thermoluminescence dosimeter (TLD), Radiation Measurements, 43 (2008) 446–449. [15] M. Zahedifar, E. Sadeghi, M.R. Mozdiafard, E. Habibi. Synthesis, characteristics and thermoluminescent dosimetry features of γ-irradiated Ce doped CaF2 nanophosphor, Applied Radiation and Isotopes, 78 (2013) 125–131. [16] G.C. Taylor and E. Lilley. The analysis of thermoluminescence glow peaks in LiF (TLD-100), Journal of Physics D : Applied Physics, 11 (1978) 567–581. [17] J.I. Lee, J.L. Kim, Y. Chung, K.S. Chung, H.S. Choe. Role of dopants in LiF TLD materials, Radiation Measurements, 43 (2008) 303–308. [18] M.K. Shoushtari, M. Zahedifar, E. Sadeghi. Preparation and thermoluminescent dosimetry features of high sensitivity LiF:Mg,Ce phosphor, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 887 (2018) 128–132. [19] G.F. Knoll. Radiation Detection and Measurement, 4th edition,John Wiley and Sons, (2010).