تعیین پارامترهای فروکشی دمایی دزیمتر ترمولومینسانس (TLD-100) LiF:Mg,Ti

نویسندگان

دانشگاه کاشان

10.22052/5.1.29

چکیده

فروکشی دمایی اثر مهم و شناخته شده­ای است که باید در بررسی پدیده­ی ترمولومینسانس (TL) مورد توجه قرار گیرد. در اثر این پدیده احتمال بازترکیب غیرتابشی با افزایش دما زیاد می­شود. در این کار با بررسی نحوه­ی تغییرات منحنی­های تابش TL دزیمتر (TLD-100) LiF: Mg, Ti به ازای مقادیر مختلف آهنگ گرمادهی، مشاهده شد که قله­ی پنجم این بلور تحت تأثیر فروکشی دمایی قرار دارد. چون با افزایش آهنگ گرمادهی، ضمن جابه­جایی قله­ی منحنی به سمت دماهای بالاتر، شدت بیشینه نیز کاهش می­یابد. همچنین از طریق برازش داده­های تجربی با رابطه­ی تئوری مربوط به این اثر، پارامترهای فروکشی دمایی TLD-100 به­صورت  eV66/1= W و 1017×965/3 = C به­دست آمد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of thermal quenching parameters of TLD-100 dosimeter

نویسندگان [English]

  • Somayeh Harooni
  • Mostafa Zahedifar
  • Zeynab Ahmadian
چکیده [English]

Thermal quenching is a known and important effect which should be taken into account in studying thermoluminescence (TL) phenomenon. This effect causes the probability of non-radiative recombinations to be increased with raising temperature in TL process. This article deals with changes of the TL glow curve of LiF:Mg, Ti (TLD-100) with heating rate. It was observed that the main dosimetry peak of this crystal is affected by thermal quenching. By increasing the heating rate, whilst the peak maximum shifts to higher temperatures, its intensity is also reduced. Experimental data were fitted to the function describing the thermal quenching and related parameters for TLD-100 were obtained as W=1.66eV and C=3.965×1017.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermoluminescence
  • Dosimetry
  • Thermal quenching
  • Heating rate
  • TLD-100
[1] S.G. Gorbics, A.E. Nash, F.H. Attix. Thermal quenching of luminescence in six thermoluminescent dosimetry phosphors II Quenching of Thermoluminescence, International Journal of Applied Radiation and Isotopes, 20, (1969), 843-852. [2] V.E. Kafadar. Thermal quenching of thermoluminescence in TLD-200, TLD-300 and TLD-400 after β-irradiation, Physica B, 406, (2011), 537-540. [3] M.S. Akselrod, N.A. Larsen, V. Whitley, S.W.S. Mckeever. Thermal quenching of F-center luminescence in Al2O3:C, Journal of applied physics, 84, (1998), 3364-3373. [4] A. Kadari, D. Kadri. New numerical model for thermal quenching mechanism in quartz based on two-stage thermal stimulation of thermoluminescence model, Arabian Journal of chemistry, 8, (2015), 798-802. [5] V.S. Kortov, I.I. Milman, V.I. Kirpa, J. Lesz. Thermal quenching of TL in α-Al2O3 dosimetric crystals, Radiation Protection Dosimetry, 65, (1996), 255-258. [6] M.S. Akselrod, N.A. Larsen, V. Whitley, S.W.S. Mckeever. Thermal quenching of F-center luminescence in Al2O3:C, Radiation Protection Dosimetry, 84, (1999), 39-42. [7] M. Sohrabi, M. Jafarizadeh, M. Zahedifar. Analysis of kinetics and trapping parameters of LiF:Mg, Ti thermoluminescent dosimeters by general order model, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 416, (1998), 446-451. [8] H.G. Balian, N.W. Eddy. Figure of merit (FOM), and improved criterion over the normalized chi-squared test for assessing goodness of fit of gamma ray spectra peaks, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, 145, (1977), 389-395.