شبیه سازی قله‌های ترمولومینسانس نانوذراتLiF:Mg,Cu,P با استفاده از روش مونت کارلو

نویسندگان

دانشگاه کاشان

10.22052/3.3.9

چکیده

در این پژوهش یک برنامه جدید برای شبیه­سازی نمودارهای شدت ترمولومینسانس(TL) در نانوذرات با استفاده از روش مونت­کارلو معرفی شده است. این برنامه می تواند با دقت قابل قبولی با استفاده از چند پارامتر قابل تنظیم که به خصوصیات فیزیکی سیستم و احتمالات مطرح در آنها وابسته هستند نمودارهای شدت TL متفاوتی را ایجاد کند. با افزایش انرژی فعال­سازی یا کاهش فاکتور فرکانس الکترون در گیر انداز، شدتTL  به سمت دماهای پایین تر جابه­جا می شود. با افزایش ضریب باز ترکیب و کاهش ضریب باز گیراندازی شدت قله افزایش یافته و با افزایش نسبت ضرایب باز گیراندازی به باز ترکیب، فاکتور تقارن قله ­ها افزایش می یابد. نتایج بدست آمده از این شبیه­سازی با نمودارهای شدت ترمولومینسانس تجربی نانوذرات به خوبی قابل تطبیق هستند. یکی از این نمونه ­هاLiF:Mg,Cu,P  است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of thermoluminescence glow peaks of Lif:Mg,Cu,P nanoparticles by using Monte Carlo method

نویسندگان [English]

  • Mostafa Zahedifar
  • Samaneh Ghanbari Kashan
چکیده [English]

The thermoluminescence (TL) glow peaks of nanoparticles was simulated by a the Monte Carlo method in which all the ordinary as well as anomalous transitions between the nanoparticle clusters are taken into account. The adjustable parameters are activation energy and frequency factor of the trap, both   radiative and nonradiative recombination, direct recombination from trap to recombination center and two extra parameters introducing electron transitions between the clusters. The obtained results were fitted to the experimental  TL glow peak of the LiF:Mg,Cu,P nanoparticles and good consistency was observed between the simulation and the experiment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermoluminescence
  • Nanoparticles. Lif:Mg
  • Cu
  • p
  • Simulation
  • Monte Carlo
[1] W. Chen, Z. Wang, Z. Lin, L. Lin. Thermolumnescence of ZnS nanoparticles. Appl. Physics.70 (1997) 1465–1467. [2] N. Salaha, P.D. Sahare, S.P. Lochab, P. Kumar. TL and PL studies on CaSO4: Dy nanoparticles, Radiation Measurements 41 (2006) 40-47. [3] M. Zahedifar, E. Sadeghi, Thermoluminescence dosimetry propertiesof new Cu doped CaF2 nanoparticles. Radiat. Prot. Dosim. 157, 3, (2013) 303. [4] N. Salaha, PD. Sahare, A.A. Rupasov. Thermolumnescence of nanocrystalline Lif:Mg,Cu,P. Journal of Luminescence 124 (2007) 357-364. [5] M. Zahedifar, E. Sadeghi. Thermoluminescence characteristics of CaF2:Dy nanoparticles prepared by using hydrothermal method. Nucl. Instrum. and Meth. B 291 (2012) 65–72. [6] A. Mandowski, J. Swiatek. The kinetics of trapping and recombination in low dimensional structures. Synthetic Metals 109 (2000) 203-206. [7] A. Mandowski. Semi-localized transitions model for thermolumnescence. J. Phys. D: Appl. Physics. 38 (2005) 17-21.