دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 19، شهریور 1396 
تعیین پارامترهای دزیمتریک چشمه‌ جدید براکی‌تراپی ایریدیوم-192 توسط دزیمتری گرمالیانی (TLD)

صفحه 1-8

10.22052/5.3.1

وحید لهرابیان؛ فرزام کبیری؛ شهاب شیبانی؛ سید محمودرضا آقامیری؛ حسین پوربیگی


الگوهای پراکندگی مواد پرتوزای رهاشده در اثر وقوع سوانح در نیروگاه های هسته ای اطراف ایران

صفحه 23-32

10.22052/5.3.23

کمال مصطفی نژاد؛ محمدرضا کاردان؛ حسین آفریده؛ میترا اطهری علاف؛ اسد باباخانی؛ ایوب بنوشی