تعیین پارامترهای دزیمتریک چشمه‌ جدید براکی‌تراپی ایریدیوم-192 توسط دزیمتری گرمالیانی (TLD)

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی دانشکده مهندسی هسته ای

2 سازمان انرژی اتمی ایران

10.22052/5.3.1

چکیده

دانه ­های رادیواکتیو ید-125 و ایریدیوم-192 به ­طور گسترده برای کاشت درون بافتی استفاده می­ شوند. ایریدوم-192 یکی از مهم­ترین چشمه­ هایی است که غالباً در براکی­تراپی استفاده می­شود. تا کنون چندین مدل تجاری از این نوع چشمه برای کاربردهای آنکولوژی تابش کلینیکی شناخته شده است. هدف از مطالعه حاضر تعیین پارامترهای دزیمتری این مدل چشمه جدید PDR است. مشخصه­ های دزیمتری ایریدیوم-192 شامل ثابت آهنگ دز، تابع دز شعاعی و تابع ناهمسان­گردی دو بعدی در فانتوم پلکسی گلاس با استفاده از TLD تعیین شدند. ثابت آهنگ دز     07/0± 13/1 به ­دست آمد. نتایج این مطالعه مشخصه­ های دزیمتری این چشمه براکی­تراپی جدید را نشان داده­اند که با دیگر چشمه­ های تجاری در دسترس، قابل مقایسه هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of dosimetric characteristics of new 192Ir brachytherapy source using thermoluminescent dosimeters

نویسندگان [English]

 • Vahid Lohrabian 1
 • Farzam Kabiri 1
 • Shahab Sheibani 2
 • Seyed Mahmoud Reza Aghamiri 1
 • Hosein Pourbeigi 2
چکیده [English]

Radioactive 125I and 192Ir seeds are widely used as sources for interstitial implantation.192Ir is one of the important sources frequently used in brachytherapy. Up to now, different commercial models of this source type have been introduced to the clinical radiation oncology applications. The aim of the present study is to determine the dosimetric parameters of this new PDR Ir-192 source model. The characteristics of Ir-192 including dose rate constant, radial dose function and 2D anisotropy function was determined in PMMA phantom using TLD dosimeters. The dose rate constant was found to be 1.13±0.07 cGyh-1U-1. The results of this study showed that the dosimetric characteristics of this new brachytherapy source are comparable with those of other commercially available sources.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • TLD
 • Dosimetry
 • Brachytherapy
 • Dosimetric parameters
 • PMMA phantom
 • PDR Ir-192 source
[1] ICRU, Report 44. Tissue substitutes in radiation dosimetry and measurement. Report 44 Bethesda, MD20814: ICRU Publications, ( 1989). [2] M. Ghiassi-Nejad, M. Jafarizadeh, M.R. Ahmadian-Pour , A.R. Ghahramani. Dosimetric characteristics of 192Ir sources used in interstitial brachytherapy, Applied Radiation and Isotope , 55 (2001) 189–195. [3] V. Lohrabian, S. Sheibani, M.R. Aghamiri, B. Ghozati, H. Pourbeigi, H.R. Baghani. Determination of Dosimetric Characteristics of IrSeed 125I BrachytherapySource, Iranian Journal of Med Phys, 10(3) (2013) 109–117. [4] A.S. Meigooni, M.M. Yoe-Sein, A.Y. Al-Otoom, K.T. Sowards. Determination of the Dosimetric characteristics of InterSource125Iodine brachytherapy source, Applied Radiation and Isotope, 56 (2002) 589–599. [5] A.S. Meigooni, V. Misha, H. Panth, J.F. Williamson. Instrumentation and dosimeter-size artifacts in quantitative thermoluminescentdosimetry of low-dose field, Med Phys, 22 (1995) 555–561. [6] R. Nath, L.L. Anderson, G. Luxton, K.A. Weaver, J.F. Williamson, A.S. Meigooni. Dosimetry of interstitial brachytherapy source: recommendations of the AAPM Radiation Therapy Committee Task Group No. 43, Med Phys, 22 (1995) 209–234. [7] V. Lohrabian, S. Sheibani, M.R. Aghamiri, B. Ghozati, H. Pourbeigi, M. Havasian. Determination ofdosimetric parameters of new brachytherapy seed (125IrSeed) using EBT radiochomic film and TL dosimeters, Journal of Ilam University of Medical Sciences 21(1) (2013) 78–88. [8] M.J. Rivard, B.M. Coursey, L.A. DeWerd, W.F. Hanson, M. SaifulHuq, G.S. Ibbott, M.G. Mitch, R. Nath, J.F. Williamson. Update of AAPM Task Group No. 43 Report: A revised AAPM protocol for brachytherapy dose calculations, Med Phys, 31 (2004) 633–674. [9] G. Raisali, F. MokhlesGerami, R. Khodadadi, B. Piroozfar. Determination of dosimetry parameters for low energy brachytherapy sources based upon TG-43U1 protocol using different MCNP tallies, J Nuclear Science and technology, 35 (2006) 29–36. [10] T.D. Solberg, J.J. DeMarco, G. Hugo, R.E. Wallace. Dosimetric parameters of three new solid core I-125 brachytherapy source, Med Phys, 3(2) (2004) 119–134. [11] R.E. Wallace, J.J. Fan. Report on the dosimetry of a new design 125I brachytherapy source, Med Phys, 26(9) (1999) 1925–1931. [12] J.F. Williamson. Comparison of measured and calculated dose rates in water near 125I and 192Ir seeds, Med Phys, 18(4) (1991) 776-785. [13] J.F. Williamson, A.S. Meigooni. Quantitative dosimetry methods in brachytherapy: in brachytherapy physics, edited by Williamson JF, Nath R, and Thomadsen R, Med Phys, (1995) 87. [14] J.F. Williamson. Comparison of measured and calculated dose rates in water near 125I and 192Ir seeds, Med. Phys, 18 (1991) 776. [15] J.F. Williamson. Comparison of measured and calculated dose rates in water near I-125 and Ir-192 seeds, Med Phys, 18(4) (1991) 776–86. [16] M.J. Zelefsky, W.F. Whitmore. Long-term results of retropubic permanent 125Iodine implantation of prostate for clinically localized prostatic cancer, J. Urol. (Paris), 158 (1997) 23–30. [17] H.R. Baghani, V. Lohrabian, M.R. Aghamiri, M. Robatjazi. Monte Carlo Determination of Dosimetric Parameters of a new 125I brachytherapy source According to AAPM TG-43U1 protocol, Archives of Iranian Medicine, 19(3) (2016) 186–91. [18] K. Weaver, V. Smith, D. Huang, C. Barnett, M. Schell, C. Ling. Dose parameters of 125I and 192Ir seeds, Med. Phys, 16 (1989) 636.