الگوهای پراکندگی مواد پرتوزای رهاشده در اثر وقوع سوانح در نیروگاه های هسته ای اطراف ایران

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی تهران

2 انرژی اتمی ایران

3 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

10.22052/5.3.23

چکیده

مواد پرتوزای خروجی از یک نیروگاه در زمان وقوع سانحه تحت تأثیر جریان های جوی تا سرزمین های دوردست نیروگاه نیز ممکن است پراکنده شوند. برای پیش‌بینی چگونگی این پراکنش مدل هایی پیشنهاد شده است. این مقاله بخشی از نتایج پژوهشی را گزارش می‌کند که در آن، با استفاده از یکی از این مدل ها به‌نام مدل HYSPLIT، الگوهای توزیع بعضی از ایزوتوپ‌های پرتوزای سزیم و ید از ده نیروگاه  واقع در 20 تا 50 درجه ی عرض شمالی (N) و 25 تا 75 درجه‌ی طول شرقی (E) مطالعه شده است. نتایج نشان می‌دهد که همگیِ این نیروگاه ها می‌توانند در صورت آسیب‌دیدنِ جدی، کشور ایران را نیز آلوده کنند. بدین‌سان، تمهیداتی که برای مقابله با حوادث هسته‌ای در نظر گرفته می‌شوند باید نه‌تنها نیروگاه بوشهر، که کلِ نیروگاه‌های این منطقه را نیز به‌حساب آورند. نتایج این شبیه‌سازی می‌تواند برای جایابیِ ایستگاه‌های هشدار آنیِ مواد پرتوزا به‌کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dispersion of radioactive materials due to an accidents in the nuclear power plants around Iran

نویسندگان [English]

  • Kamal Mostafanejad 1
  • Mohammad Reza Kardan 2
  • Hosein Afarideh 3
  • Mitra Athari 1
  • Asad Babakhani 2
  • Ayoub Banoushi 2
چکیده [English]

Released radioactive materials from a nuclear power plant due to an accident can be transported to far regions by wind. Some models are available to predict the dispersion. This article reports some parts of the results of a research in which using one of the models, named HYSPLIT, to predict the dispersion of some isotopes of iodine and cesium released from ten nuclear power plant to the atmosphere. These power plants are located in 20-50o N & 25-75o E. The results show that a severe accident in each of the power plants potentially are able to contaminate Iran. In nuclear emergency preparedness and response plan, source of hazards should not only be limited to Bushehr Nuclear Power Plants, but also all the nuclear power plants located in the region should be considered. The results can be used to optimize site locations for early warning monitoring stations for radioactive materials.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nuclear power plants
  • Iran
  • Distribution of radioactive materials
  • HYSPLIT
[1] P.Y. Lipscy, K.E. Kushida and T. Incerti. The Fukushima disaster and Japan’s nuclear Plant vulnerability in comparative perspective. Environ. Sci. Technol., 47 (2013) 6082−6088. [2] ICRIN Project 2011. International Chernobyl Portal chernobyl.info. Retrieved (2011). [3] Environmental consequences of the Chernobyl accident and their remediation: Twenty years of experience. Report of the Chernobyl Forum Expert Group ‘Environment’. Vienna: International Atomic Energy Agency. (2006). [4] J. Brandt, J.H. Christensen and L.M. Frohn. Modelling transport and deposition of caesium and iodine from the Chernobyl accident using the DREAM model. Atmos. Chem. Phys., 2 (2002) 397–417. [5] Y.A. Izrael. Radioactive fallout after nuclear explosions and accidents. Elsevier Science Ltd (2002). [6] H.Y. An, Y. Kang, S. Song and Y. Kim. Atmospheric dispersion characteristics of radioactive materials according to the local weather and emission conditions, J. Radiat. Prot. Res. 41(4) (2016) 315-327. [11] D.G. Cacuci. Handbook of nuclear engineering, Springer, (2010), Ch. 6. [13] New Zealand ministry for the environment, Good practice guide for atmospheric dispersion modelling, Wellington, N.Z. ministry for the Environment, (2004). [14] S.T. Hanna, G.A. Briggs and R.P. Hosker. Handbook on atmospheric diffusion models and methods, U.S. Dept. of Energy, Washington D.C, (1982). [15] HYSPLIT summery handout, Air resources laboratory, available at https://www.arl.noaa.gov/ (11/28/2017). [16] D.B. Turner. Workbook of atmospheric dispersion estimates: An introduction to dispersion modeling, 2nd ed., Lewis publishers, (1994).