دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 21، اسفند 1396 
بهینه سازی روش کاهش ردپای زمینه در آشکارساز حالت جامد پلی کربنات

صفحه 1-6

10.22052/6.1.1

علیرضا آزادبر؛ داریوش سرداری؛ محمدرضا کاردان؛ سمانه برادران


ارزیابی یک میکرودزیمتر طراحی شده به منظور اندازه گیری معادل دز نوترون ها در میدان های آمیخته ی نوترون-گاما

صفحه 7-16

10.22052/6.1.7

امیر مصلحی


شناسایی سوخت معیوب در قلب راکتور تهران با استفاده از شاخص های میزان مصرف سوخت و ضریب بیشینه قدرت

صفحه 17-28

10.22052/6.1.17

سمیه باقری؛ فرشاد فقیهی؛ حسین خلفی


بررسی تأثیرات پهنای باند دریافتی تصویربرداری تشدید مغناطیسی بر پاسخ دزیمتر ژلی پلیمری PAGATUG

صفحه 29-38

10.22052/6.1.29

سید محمد مهدی ابطحی


اندازه‌گیری غلظت گاز رادون 222 در مدارس ابتدایی دخترانه شهر یزد

صفحه 39-46

10.22052/6.1.39

آرزو خویشداری؛ محمد اسلامی کلانتری؛ فتح الله بوذرجمهری؛ اعظم عسگری


اندازه گیری طیف انرژی پرتوهای ایکس سخت توکامک دماوند با استفاده از یک طیف‌سنج تابش ترمزی

صفحه 47-56

10.22052/6.1.47

مهسا معظمی قمصری؛ احمد رمضانی مقدم آرانی؛ اردوان کوهی؛ بنفشه پور شهاب؛ چاپار رسولی؛ فاطمه شاکری


تعیین دقیق مقادیر S سلولی برای چشمه های تک انرژی الکترون و رادیونوکلیدهای گسیلنده بتا با استفاده از کد مونت کارلوی GEANT4

صفحه 57-65

10.22052/6.1.57

فاطمه فتحی؛ فرشته ساحلی؛ مجتبی شمسایی زفرقندی؛ ناصر وثوقی