دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 18، خرداد 1396 
دزسنجی زیستی با استفاده از سنجش ریزهسته

صفحه 39-48

10.22052/5.2.39

الهام راستخواه؛ فریده ذاکری؛ محمدرضا فرشیدپور؛ محمدرضا رجب پور