دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 20، آذر 1396 
دز دریافتی مردم رامسر در اثر مواجهه با پرتوهای گاما در داخل منازل

صفحه 35-42

10.22052/5.4.35

کاظم ندافی؛ علی اکبر صالحی؛ محمد رضا کاردان؛ نسرین فتح آبادی؛ مسعود یونسیان؛ رامین نبیزاده نودهی؛ محمد رضا دیوبند؛ مولود گونی بند شوشتری