کنترل کیفی و کالیبراسیون دستگاه های دزکالیبراتور RAMS-88 در مراکز پزشکی هسته ای ایران

نویسندگان

1 سازمان انرژی اتمی ایران

2 مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 پژوهشکده کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران

10.22052/1.2.5

چکیده

  در این تحقیق، روش‌های کنترل کیفی و کالیبراسیون دستگاه‌های کالیبراتور دز RAMS -88 ساخته شده در پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای بررسی شده است. این دستگاه‌ها میزان پرتوزایی رادیوداروها و رادیونوکلئید‌های گسیلنده پرتو گاما و بتا را می‌سنجد. آزمایش‌هایی جهت تبیین عملکرد صحیح این دستگاه‌ها با روش‌های استاندارد موجود صورت پذیرفته است. این آزمایش‌ها شامل تست دقت و صحت، خطی بودن پاسخ و حساسیت مکانی هستند. دقت و صحت و خطی بودن پاسخ با استفاده از روش استاندارد IAEA - Tecdoc -602 با دقت خوبی ارزیابی شده است. آزمایش حساسیت مکانی با تغییر ارتفاع چشمه در اتاقک قرارگیری چشمه انجام شده و مشخص شده است که در ارتفاع 0 تا 4 سانتی‌متری میزان خطای اندازه‌گیری تقریباً 5% و ارتفاع 5 تا 10 سانتی‌متر میزان خطا حداکثر 30% است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quality control and calibration of RAMS – 88 dose calibrator's devices in nuclear medicine centers in Iran

نویسندگان [English]

  • hossein zamanizeinali 1
  • aliasghar sardarpour 2
  • aliakbar mirzai 2
  • hojatollah feizi 3
چکیده [English]

  The aim of this paper is the examining ways for quality control and calibration of Rams-88 calibrator. The device measures the amount of &gamma and &beta rays in radio medicines by means of the amount of radioactivity of radio nuclide. In this paper experiments has been done for explaining correct operation of these devices using standard method including precision, accuracy and linearity of response and position sensitivity. Minimum errors resulted for precision, accuracy and linearity of response using standard method of IAEA-Tecdoc-602. The position sensitivity experiment was carried out by changing of source height in a holder of radioactive source in dose calibrator. An error of near %5 was resulted for the height of 0 - 4 cm, while the maximum error of about %30 was obtained for the height of 5 -10 cm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dose calibrator
  • Quality control
  • Nuclear medicine
[1] Parker S. Clinical Nuclear Medicine. New York HP Publishing Co., 1996. [3] Quality Control of Nuclear Medicine Instruments. IAEA TECDOC 602, International Atomic Energy Agency, Vienna, Austria , 1991. [4] Saha.G.B, Physics and Radiobiology of Nuclear Medicine,United State of America,Springer,2006 [5] Zeinali H.Z. , Alirezazadeh N., Atabian F., Investigation On The Performance of Dose Calibrators in Nuclear Medicine Centers in Iran; IRJRR, 2008. [6] Protocol for Establishing and Maintaining the Calibration of Medical Radionuclide Calibrators and their Quality Control. Measurement Good Practice Guide No. 93, National Physical Laboratory, United Kingdom, 2006.