تعیین پرتوگیری کارکنان در حوادث بحرانی‌شدن به روش دزیمتری مو

نویسندگان

1 سازمان انرژی اتمی ایران

2 دانشگاه بوعلی سینا، همدان

10.22052/2.1.37

چکیده

در این مقاله، روش دزیمتری مو برای نخستین بار در کشور، برای تخمین دز دریافتی افراد، مورد پژوهش قرار گرفته است. این روش یکی از نیازمندی‌های مهم برای سیستم‌های دزیمتری جامع در برخورد با حوادث بحرانی‌شدن است. نمونه‌های مو بر روی چند ناحیه از یک فانتوم راندو تحت تابش با چشمه کالیفرنیم 252 در دزهای گوناگون قرار گرفتند. از خاکسترسازی و سپس محلول‌کردن برای آماده‌سازی نمونه‌ها و از شمارندۀ سوسوزن مایع برای سنجش پرتوزایی آن‌ها بهره گرفته شد. نتایج تجربی به‌دست‌آمده، کاربرد موفق این روش و حساسیت مناسب آن در اندازه‌گیری پرتوگیری بدن و تعیین جهت پرتوگیری در حوادث بحرانی‌شدن را تأیید می‌کند. علاوه بر تهیۀ منحنی دز‌ـ پاسخ برای نمونه‌ای از فرد ایرانی که در ارزیابی پرتوگیری افراد کشور در چنین حوادثی ضروری است، روش مناسب آماده‌سازی نمونه‌های پرتو دیده نیز تعیین شده و پارامترهای روش پیشنهادی بهینه‌سازی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dose assessment of staff in criticality accidents through hair dosimetry

نویسندگان [English]

  • fereydoon Mianji 1
  • Sheida Jafari 2
  • Saeedeh Zaryouni 2
  • Bardia Hajizadeh 1
چکیده [English]

This paper proposes a method for dose estimation in criticality accidents through hair dosimetry. This method is one of the essential requirements of a comprehensive dosimetry system for responding the criticality accidents. The hair samples were irradiated to different dose levels on a RANDO phantom in a standard Cf-252 field. Post-preparation of the samples were done by solving them in appropriate solvent and the activity of the solutions were measured using a liquid scintillation counter. The results prove the reliability of the method for body dose assessment and define the direction of the irradiation with a sound sensitivity. Furthermore, the dose-response of an Iranian hair type is obtained, the adequate preparation process of the irradiated samples is defined, and the parameters for the proposed method are optimized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hair Dosimetry
  • Criticality Accidents
  • Body Dose Assessment
  • Dose-Response Curve
[1] F. A. Mianji, J. Karimi Diba, and M.R. Kardan. Internal Dose Assessment for Environmental Monitoring in Nuclear Power Plant Accidents. Nuclear Technology & Radiation Protection. 28 (3) (2013( 325-331. [2] The Criticality Accident in Sarov, IAEA, Vienna, 2001. [3] T. Hiroshi, M. Kiriko, Y. Masae, N. Yushikazu, W. Yoshito, K. Hee Sun, F. Shoichi, K. Noriko, K. Fuyuki, J. Hisamasa, H. Toshiyasu, and A. Makoto. Bioassay for Neutron-Dose Estimations of Three Patients in the JCO Criticality Accident in Tokai-mura by measuring β-ray emitters. Journal of Radiation Research. 42 (2001) S129-S135. [4] Nuclear and Industrial Safety Agency Report of Japanese government to the IAEA ministerial conference on nuclear safety - The Accident at TEPCO\'s Fukushima Nuclear Power Stations NISA Jun. 2011 http://www.kantei.go.jp/foreign/kan/topics/201106/iaea_houkokusho_e.html. [5] Sakai K., Lessons Learnt from Fukushima Accident, IAEA regional meeting in occupational radiation protection in emergency exposure situations, 23 Nov. 2011, Chiba, Japan. [6] K. Byoung-il, K. Jeong-in, L. Gyu-dong, and L. Young-khi. Neutron Dose Assessment Using 24N in Blood for Korean Radiation Workers, Nuclear Technology & Radiation Protection. 1 (2011) 178-181. [7] Feng Y, Brown K S, Casson W H, Mei G T, Miller L F, and Thein M, 1993, Oak Ridge National Laboratory, Determination of neutron dose from criticality accidents with bioassays for sodium-24 in blood and phosphorous-32 in hair. [8] A. Franbourg, P. Hallegot, F. Baltenneck, C. Toutain, and F. Leroy. Current research on ethnic hair. Journal of the American Academy of Dermatology. 48 (2003) S115-9. [9] L. Lebaron-Jacobs, E. Gaillard-Lecanu, F. Briot, S. Distinguin, P. Boisson, l. Exmelin, Y. Racine, P. Berard, A. Flury-Herard, A. Miele, and R. Fottorino. Hair Dosimetry Following Neutron Irradiation. The Radiation Safety Journal. 92(2) (2007) S98-S104. [10] Nuclear Accident Dosimetry Systems, 1970, International Atomic Energy Agency, IAEA, Vienna.