بررسی مقایسه‌ای پاسخ‌دهی و رفتار دزسنج‌های گرماتاب فردی نوترون-گاما در میدان‌های 241Am-Be و 252Cf

نویسندگان

1 سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

2 سازمان انرژی اتمی ایران

10.22052/2.1.27

چکیده

دز سنجی فردی نوترون موضوعی چالش برانگیز در زمینه دزسنجی است. دزسنج گرماتاب یاTLD یکی از انواع دزسنج‌های فردی می‌باشد که در تعیین میزان پرتوگیری از چشمه‌های نوترون کاربرد بسیار زیادی دارد. بطور معمول، این دزسنج‌هاپس از کالیبره شدن با یک گونه منبع پرتوزای نوترونی استاندارد، در مراکز مختلف با کاربردهای گوناگون که در آنها امکان پرتوگیری نوترونی وجود دارد بکار گرفته می‌شوند. برای کاربرد TLD در اهداف دزسنجی فردی معمولا از موادی نظیر (LiF) که عدد اتمی‌مؤثر آن (2/8) نزدیک بافت نرم است استفاده می‌شود. اما، نکته مهم وابستگی شدید بیناب نوترون به منبع آن و شرایط هندسی مکان پرتوگیری است که برآورد درست دز دریافتی و به ویژه دز معادل را بسیار دشوار می‌سازد. در این پژوهش رفتار دزسنج‌های گرماتاب TLD600-700 ساخت شرکت ‌هارشا که در ارائه خدمات دزسنجی فردی نوترون- گاما کشور به کار می‌روند مورد بررسی قرار گرفته اند. این دزسنج‌هادر میدان‌های استاندارد چشمه‌های-Be 241 Am و 252 Cf در دزهای پایین تا نسبتا بالا پرتودهی شده ( mSv50 تا Sv1) و پاسخ آنها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. همچنین اطلاعات مهمی‌در زمینه نسبت پاسخ این دزسنج‌هادر پرتودهی با چشمه‌های 241 Am-Be و 252 Cf ارائه گردیده است که از اهمیت کاربردی زیادی در کارآمد سازی و بالاتر بردن دقت در دزسنجی فردی نوترون برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the response and behavior of TL neutron - gamma dosimeters used in individual dosimetry system for 241Am-Be and 252Cf sources

نویسندگان [English]

  • Samaneh Baradaran 1
  • fereydoon Mianji 2
  • Bardia Hajizadeh 2
چکیده [English]

Neutron individual dosimetry is challenging subject in dosimetry field. Thermoluminescent dosimeter (TLD) is one of the types of personal dosimeters that is extremely used to determine the doses of neutron sources. Typically, this type of dosimeter is used in different centers with a variety of applications after calibration with a standard neutron radiation sources. Usually, materials of TL crystal that used in personal dosimetry purposes have the effective atomic number of soft tissue such as (LiF). But, importantly, the heavy dependence of the neutron spectrum to geometry of the source location makes the estimation of doses particularly the dose equivalent very difficult. This research is studied on TLD600-700 HARSHAW that used in individual neutron - gamma dosimetry services in Iran. This dosimeters are irradiated with standard sources 241Am-Be and 252Cf at low doses to high doses and their behavior are studied and analyzed. Also the important information about relative response of these dosimeters that irradiated by 241Am-Be and 252Cf sources is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal dosimetry
  • TLD 600-700
  • neutron sources
  • relative response
[1] F. Manouchehri,, F. Torkzadeh, N. Mirzajani, Sh. Jalilian. Thermal Neutron Fluence Measurements Using Thermoluminescence Dosimeter TLD-600. J. Nuclear Sci. and Tech. No. 42, (2008) 1-6. [2] R. Mendez, M.P. Iniguez, R. Barquero, A. Mananeset and et.al. Response Componets of LiF: Mg, Ti Around A Moderated Am-Be Neutron Source. Radiat. Prot. Dosim. Vol 98, No. 2. (2002) 173-178. [3] M. Hajek, Applied Neutron Spectrometry, PhD Thesis,Austria; 2002. [4] R.J. Tanner, D.J. Thomas, D.T. Bartllet, L.G. Hager, N. Horwood, G.C. Taylor. Effect of the Energy Dependence of Response of Neutron Personal Dosemeters Routinely Used in the UK on Accuracy of Dose Estimation, NRPB – W25;(2002). [5] E.B.Souto and L.L Campos, Brazilian Gamma- Neutron Dosimeter: Response to 241Am-Be and 252Cf Neutron Sources, Radiat. Prot. Dosim. (2003) 1 -3. [6] R.V. Griffith, D.E. Hankins, R.B. Gammage, et.al., Recent developments in personal neutron dosimeter, Health Phys. 36 ( 1977), 235 . [7] V.I. Karpova et al., Collected Papers on Several Problems in the Dosimetry and Radiometry of Ionizing Radiation [inRussian],Yu.V. Sivintsev, ed., Atomizdat, No.i, p.98, Moscow (1990). [8] H.B. Greiss, Neutron Spectrum of Am-Be Source, Nucleonik (In German)10 , (1968) 283-287. [9] F. F. Morehead and F. DanielsThermoluminescence and Coloration of Lithium Fluoride Produced by Alpha Particles, Electrons, Gamma Rays, and Neutrons , J. Chem. Phys. 27 (1957) 1318. [10] Y.S. Yoo, P.S. Kim and P.S. Moon. A study on the neutron dosimetry with LiF themoluminescent. J. Korean. Nucl. Soci. Vol. 7, No. 3, (1975) 191-199. [11] N. Goldstein, W. G. Miller and P. F. Rago, Additivity of neutron and gamma exposures for TLD dosimeters. Health Phys. 18(1970) 157-158.