کلیدواژه‌ها = راکتور تحقیقاتی تهران
بهینه‌سازی مدت‌زمان پرتودهی سریم طبیعی و خنک‌سازی آن به‌منظور تولید رادیونوکلئید جدید درمانی

دوره 10، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 37-44

10.22052/rsm.2022.112430

پریسا تهوری؛ حسن رنجبر؛ سید محمودرضا آقامیری؛ سیمیندخت شیروانی


امکان‌سنجی پتانسیل آلایش (دوپینگ) سیلیکون در ستون حرارتی راکتور تحقیقاتی تهران

دوره 9، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 43-54

10.22052/9.1.43

محمدرضا کاردان؛ زهره غلامزاده؛ الهام باورنگین؛ عطیه جزوزیری؛ یاسر کاسه ساز؛ ارسلان عزتی؛ ناهید صادقی؛ فاطمه علیزاده


بهینه سازی میزان تولید 99Mo-99mTC بروش شکافت در راکتور تحقیقاتی تهران

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 59-62

آرزو شریفی؛ محمدرضا عبدی؛ رضا گستریانی؛ محمدحسین چوپان دستجردی


ارزیابی سیستم جدید رادیوگرافی نوترونی راکتور تحقیقاتی تهران از نظر ایمنی پرتویی

دوره 9، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 251-256

یاسر کاسه ساز؛ بهروز رکرک؛ حسین چوپان دستجردی


محاسبه و ارزیابی دز ارگان‌های حساس سر حین نوترون درمانی در راکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از فانتوم زوبال

دوره 8، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 13-18

10.22052/7.3.13

رضوانه عفیفه زاده کاشانی؛ یاسر کاسه ساز؛ محمد ترکیهای اصفهانی


ارزیابی دز مؤثر بیمار در نوترون-درمانی مغز با باریکه نوترونی راکتور تهران

دوره 4، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 1-6

10.22052/4.1.1

یاسر کاسه ساز؛ حسین جراحی؛ سید محسن صالح کوتاهی


بررسی آثار زیست‌شناختی خروج مواد رادیواکتیو از راکتور تحقیقاتی تهران بعد از وقوع یک حادثه فرضی

دوره 2، شماره 4، آذر 1392، صفحه 19-26

10.22052/1.4.19

اکبر انوری؛ میر رشید حسینی اقدم؛ سید محمودرضا آقامیری