بررسی نشت پودر مولیبدن از راکتور تحقیقاتی تهران در اثر اشتباه فرضی نیروی انسانی

نویسندگان

1 گروه مهندسی پرتوپزشکی، دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه مهندسی کاربرد پرتوها، دانشگاه شهید بهشتی

10.22052/1.1.9

چکیده

  محاسبه دز جذبی اطراف راکتورها در زمان کارکرد عادی و شرایط اضطراری برای ایمنی راکتورهای هسته‌ای بسیار ضروری است. در این پژوهش، میزان دز معادل مؤثر جذبی کل کارکنان و جمعیت اطراف راکتور تحقیقاتی تهران (TRR) ناشی از نشت پودر مولیبدن اکتیو در اثر اشتباه نیروی انسانی با استفاده از کد فیزیک بهداشتHOTSPOT  نسخه 07/2 شبیه‌سازی و محاسبه شده است. در این تحقیق، فرض شده است که در حین خارج کردن آمپول کوارتز حاوی مولیبدن پرتودهی شده از کن آلومینیومی، بر اثر اشتباه نیروی انسانی آمپول کوارتز شکسته و پودر مولیبدن به صورت گاز و ذرات معلق در هوا از دودکش‌ آزمایشگاه رادیوایزوتوپ‌ها خارج و در محیط اطراف منتشر می‌شوند. در کد HOTSPOT از مدل توزیع گوسی برای محاسبه انتشار مواد رادیواکتیو استفاده شده است. محاسبات برای هر شش کلاس شرایط آب و هوایی پاسکال و سرعت‌های متفاوت باد برای کارکنان و ساکنان قرار گرفته تا شعاع صد کیلومتری راکتور انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که دز جذبی کارکنان و ساکنان اطراف راکتور تحقیقاتی تهران، ناشی از انتشار پودر فعال مولیبدن بسیار کمتر از میزان مجاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of molybdenum powder discharge from Tehran research reactor due to a human error

نویسندگان [English]

  • Akbar Anvari 1
  • Laleh Safarzadeh 2
1
2
چکیده [English]

The assessment of the absorbed doses around the nuclear reactors in normal operation and emergency condition is urgent for nuclear reactors safety. In this study the total effective dose equivalent (TEDE) for public and personnel for active molybdenum powder discharge from the 5 MW Tehran Research Reactor (TRR) due to human error using HOTSPOT 2.07 health physics code was evaluated. It was assumed that removal of the irradiated Mo quartz ampoule from the aluminum during the process can be due to a human error, e.g. the ampoule may be broken followed by discharge of the molybdenum powder in the form of gas and particulate on the universal cell then dispersed in atmosphere by radioisotopes laboratory stack. The HOTSPOT 2.07 code uses a Gaussian plume model to calculate the air concentration and dose from radioactivity releases to the atmosphere. The atmospheric stability classes (A–F) with different wind speeds at various downwind distances up to 100 km from the reactor site were assumed for dispersion calculation. Results of simulation show that the TEDE values of molybdenum powder discharge from TRR were lower than the permissible effective dose.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Absorbed dose assessment
  • Hypothetical nuclear accident
  • HOTSPOT code
  • Tehran research reactor
[1] Atomic Energy Organization of Iran, Safety analysis report for Tehran research reactor (TRR), )2007(. [2] S S Raza and M Iqbal, Annals of Nuclear Energy 32 (2005) 1157. [3] G Steven, Lawrence Livermore National Laboratory, Health physics codes version 2.07.1 user’s guide, CA 94550 )2010(. [4] H S Peavy, New York, London: McGraw-Hill Book Company, (1985). [5] International Commission on Radiological Protection, Human respiratory tract model for radiological protection, ICRP 66, Annals of ICRP, 24, 1–3, (1994). [6] International Commission on Radiological Protection, Age dependent doses to the members of the public from intake of radio nuclides, ICRP 72, Annals of ICRP, 26, 1, (1996).