محاسبه طیف و شار نوترونی در سه بیم‌تیوب‌ شمالی راکتور تحقیقاتی تهران برای استفاده در نوترون‌تراپی با بور با کد محاسباتی مونت کارلو

نویسندگان

سازمان انرژی اتمی ایران

10.22052/1.3.41

چکیده

به‌منظور بررسی امکان استفاده از بیم‌تیوب‌های راکتور تحقیقاتی تهران در درمان، به‌وسیلۀ گیراندازی نوترون توسط بور1، لازم است یکی از بیم‌تیوب‌های شش‌گانۀ راکتور تهران که از نظر شار و طیف نوترونی مناسب‌‌تر است، انتخاب شود. برای انتخاب مناسب‌ترین بیم‌تیوب، آخرین وضعیت قلب راکتور (قلب شمارۀ 55) با کد محاسباتی مونت کارلو2، شبیه‌سازی شد و سپس طیف و شار نوترون در ابتدا، میانه و انتهای هر یک از سه بیم‌تیوب شمالی در حالت‌های مختلف داخل‌بودن میله‌های کنترل3 محاسبه شد. نتایج نشان می‌دهد با آنکه طیف نوترونی در همۀ بیم‌تیوب‌ها تقریباً یکسان است، شرایط شار در بیم‌تیوب شمال غربی بهتر است؛ لذا برای کاربرد در روش نوترون تراپی با بور1، مناسب‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calculation of neutron flux and spectrum in three north beam tubes of Tehran research reactor for BNCT, by MCNP

نویسندگان [English]

  • Majid Zamani
  • Hosein Khalafi
  • Mohsen Shayesteh
چکیده [English]

In order to investigate the possibility of using the T.R.R beam tubes in BNCT, it is necessary to select the best one from three north beam tubes. This beam tube should have more flux and better spectrum compared to others. So, after simulation of the last configuration of reactor’s core (NO.55) by MCNP4C code, the neutron flux and spectrum were calculated at the start, middle, and end of each three north beam tubes (B1, B2, B3). Because of the relation between these parameters and the state of core, this calculation was done in three different situations of reactor’s core: BOC, MOC and EOC. The analyses of results showed that the neutron spectrum is almost the same in all of the beam tubes, but the neutron flux in northwest beam tube is better than the others .So, this beam tube is more proper to be used in BNCT.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BNCT
  • Tehran Research Reactor (TRR)
  • MCNP4C
  • Beam Tube
  • neutron Flux
[1] www.naweb.iaea.org/neutroncap_ther_list.htm [3] The Curent Status of Boron Nutron Capture Therapy (BNCT), IAEA-Tecdoc-1223, May 2001. Vien, Austria. [4] MCNP- A General Monte Carlo N-Particle Transport Code, Version 5, Volume I: Overview and Theory by: X-5 Monte Carlo Team, April 24, 2003 (Revised 10/3/05).