دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، آذر 1401 
مشخصه یابی ترکیب BCN با استفاده از روش گسیل پرتوگامای القایی با دوترون

صفحه 117-125

10.22052/rsm.2022.113666

علیرضا جوکار؛ سپیده شفیعی؛ حسین رفیع خیری


سالیابی دو نمونه باستانی به روش ترمولومینسانس و تأثیر ناحیه پلاتو در سن نمونه‌ها

صفحه 127-132

10.22052/rsm.2023.248819.1010

فهیمه عباسی؛ احسان صادقی؛ مصطفی زاهدی فر


جداسازی رادیونوکلید درمانی 153Sm از ناخالصی‌های Eu با استفاده از روش الکتروشیمیایی (ملغمه کردن جیوه)

صفحه 133-139

10.22052/rsm.2023.247402.0

فاطمه ناصری؛ نفیسه سالک؛ امیر چرخی؛ سارا وثوقی


بررسی کاهش حساسیت و روش بازیابی دزیمتر ترمولومینسانس CaF2:Mn (TLD-400) تحت تابش دز بالای گاما

صفحه 141-148

10.22052/rsm.2023.252501.1012

سمیه هارونی؛ سحر اکبری


تشخیص بافت سالم و تومورال پستان با استفاده از تحلیل مشخصه دمایی سطحی بافت سرطانی پستان در طول درمان با امواج مایکروویو

صفحه 149-155

10.22052/rsm.2023.248292.1000

محسن محرابی؛ حجت اله ماهانی


کالیبراسیون دزیمترهای ترمولومینسانس و اندازه گیری دز پرتو گاما و نوترون در پروازهای مسافربری به وسیله این دزیمترها

صفحه 157-163

10.22052/rsm.2023.248281.1004

صبا بزرگی؛ مجید منعم زاده؛ مصطفی زاهدی فر