بررسی کاهش حساسیت و روش بازیابی دزیمتر ترمولومینسانس CaF2:Mn (TLD-400) تحت تابش دز بالای گاما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان، کاشان، اصفهان، ایران

چکیده

تغییر حساسیت دزیمتر ترمولومینسانس CaF2:Mn (TLD-400) تحت تابش دز بالا مورد مطالعه قرار گرفته است. به این صورت که ابتدا نمونه تحت تابش دز به میزان 1kGy قرار گرفته و بعد از قرار گرفتن تحت فرآیند گرمادهی استاندارد، کاهش حساسیت آن به ازای دز دریافتی به میزان 1Gy در مقایسه با دزیمتر کنترل که همان میزان دز 1Gy را دریافت کرده، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین با اعمال فرآیندهای گرمادهی مختلف، مدت زمان گرمادهی مناسب برای بازیابی حساسیت از دست رفته به دست آمده است. ضمن اینکه پارامترهای سینتیک منحنی‌های تابش ترمولومینسانس TLD-400 قبل و بعد از دریافت دز بالا، در هر مرحله از فرآیند گرمادهی و بعد از بازیابی حساسیت نیز تعیین و نحوه‌ی تغییرات آنها مورد بررسی قرار گرفته است. پارامترهای سینتیک از طریق برازش داده‌های تجربی با منحنی تئوری حاصل از مدل مرتبه‌ی عام و با استفاده از یک برنامه کامپیوتری به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of sensitivity loss and recovery method of CaF2:Mn (TLD-400) thermoluminescent dosimeter irradiated to high gamma dose

نویسندگان [English]

  • Somayeh Harooni
  • Sahar Akbari
Faculty of Physics, University of Kashan, Kashan, Esfahan, Iran
چکیده [English]

The change in the sensitivity of the CaF2:Mn (TLD-400) thermoluminescent dosimeter was studied under high-dose exposure. First, the sample was exposed to 1kGy and then the sensitivity loss was checked by standard annealing and irradiating to 1 Gy and compared with the control dosimeter received the same dose of 1 Gy. Also, by applying different heating processes, the appropriate heating time is obtained to recover the lost sensitivity. In addition, the kinetic parameters of the TLD-400 TL dosimeter were determined before and after receiving a high dose, at each stage of the heating process, and recovery of sensitivity and modifications were identified. The kinetic parameters are obtained by fitting experimental data with a theoretical curve obtained from the general order model using a computer program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TL
  • CaF2:Mn (TLD-400)
  • High dose
  • Sensitivity loss
  • Recovery
  • Kinetic parameters
  • General order model
1. D. L. Fehl, D. I. Muron, B. R. Suijka, D. W. Vehar, L. I. Lorence, R. L. Westfall, S. C. Jones, I. A. Sweet. Characterization of a two dimensional, thermoluminescent, dose-mapping system: uniformity, reproducibility, and calibrations. Rev. Sci. Instrum. 65 (10) (1994) 3243–3251.
2. M. Topaksu, V. Correcher, J. Garcia-Guinea. Luminescence emission of natural fluorite and synthetic CaF
2: Mn (TLD-400). Radiat. Phys. Chem. 119 (2016) 151-156.
3. M. Danilkin, A. Lust, A. Ratas, V. Seeman, M. Kerikmäe. Afterglow kinetics and storage mechanism in CaF
2: Mn (TLD-400). Radiat. Meas. 43 (2008) 300-302.
4. A. N. Yazici, M. Bedir, A. S. Sökücü. The analysis of dosimetric thermoluminescent glow peak of CaF
2: Mn after β-irradiation. Nucl. Instr. and meth. B. 259 (2) (2007) 955-965.
5. R. J. Ginther, R. D. Kirk. The Thermoluminescence of CaF
2: Mn. J. Electrochem. Soc. 104 (6) (1957) 365-369.
6. M. Danilkin, A. Lust, M. Kerikmäe, V. Seeman, H. Mändar, M. Must. CaF
2: Mn extreme dosimeter: Effects of Mn concentration on thermoluminescence mechanisms and properties. Radiat. Meas. 41 (6) (2006) 677- 681.
7. H. E. Wang, P.S. Weng, P.C. Hsu. An annealing treatment for eliminating residual dose in CaF2:Mn. Nucl. Instr. and meth. B. 103 (1) (1995) 73-78.
8. L. A. R. Da Rosa, H. P. Nette, Thermoluminescent dosimeters for exposure assessment in gamma or x radiation fields with unknown spectral distribution. Appl. Radiat. Isot. 39 (3) (1988) 191-197.
9. S. Akbari, S. Harooni, M. Zahedifar. Recovery of thermoluminescence sensitivity in CaF
2: Mn (TLD-400) dosimeter under heating process, Iran. J. Radiat. safety Meas. 7 (3) (2019) 9-12.
10. G. Kitis, J. M. Gomez-Ros, J. W. N. Tuyn. Thermoluminescence glow-curve deconvolution functions for first, second and general orders of kinetics, J. Phys. D: Appl. Phys. 31 (1998) 2636-2641.
11. H. G. Balian, N. W. Eddy. Figure of merit (FOM), an improved criterion over the normalized chi-squared test for assessing goodness of fit of gammaray spectra peaks. Nucl. Instr. Meth. 145 (2) (1977) 389-395.