دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 41، خرداد 1401، صفحه 1-58 
تخمین دز جذبی ترکیب نشاندار 99mTc-MAX در انسان بر اساس داده‌های پراکنش زیستی موش balb/c به روش MIRD

صفحه 1-10

10.22052/rsm.2022.112478

زهرا عرب حلوایی باقری؛ سید محمودرضا آقامیری؛ الهام ستارزاده خامنه؛ سعید کاکایی؛ حسن یوسف نیا


تعیین ضریب توزیع و بررسی رفتار جذبی کبالت در خاک آبرفت پسماندگاه انارک

صفحه 31-37

10.22052/rsm.2022.113638

امیر مسعود طاهریان؛ علی مالکی؛ سمانه ذوالقدری؛ حسن یوسف نیا؛ زهرا شیری یکتا؛ سمانه صرفی؛ حسن آقایان؛ سعید مومن زاده


ارزیابی سطوح تابش هسته‌های پرتوزای طبیعی در معدن سرب روی کوشک، ایران

صفحه 45-57

10.22052/rsm.2022.113640

رضا پورایمانی؛ منصوره تاتاری؛ سحر ماندگاری میمندی؛ منیره محبیان