دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-58 
تخمین دز جذبی ترکیب نشاندار 99mTc-MAX در انسان بر اساس داده‌های پراکنش زیستی موش balb/c به روش MIRD

صفحه 1-10

10.22052/rsm.2022.112478

زهرا عرب حلوایی باقری؛ سید محمودرضا آقامیری؛ الهام ستارزاده خامنه؛ سعید کاکایی؛ حسن یوسف نیا


بررسی قابلیت استفاده از ماسفت‌های قدرت سری IRF به عنوان دزیمتر پرتو گاما

صفحه 11-20

10.22052/rsm.2022.112479

امیر موحدی فر؛ صالح اشرفی؛ بهارک اسلامی


‌ ارزیابی پاسخ دزیمتر ژلی- پلیمری ‌PAKAG‌ با استفاده از قرائت به‌روش اپتیکی در ناحیه ‌فرابنفش: منحنی دز-پاسخ و اثر زمان پس از پرتودهی ‌

صفحه 21-29

10.22052/rsm.2022.112480

سید محمد مهدی ابطحی؛ فاطمه حبیبی


تعیین ضریب توزیع و بررسی رفتار جذبی کبالت در خاک آبرفت پسماندگاه انارک

صفحه 31-37

10.22052/rsm.2022.113638

امیر مسعود طاهریان؛ علی مالکی؛ سمانه ذوالقدری؛ حسن یوسف نیا؛ زهرا شیری یکتا؛ سمانه صرفی؛ حسن آقایان؛ سعید مومن زاده


محاسبه کمیت‌های میکرودوزیمتری الکترون‌های کم انرژی در ساختارهای زیر سلولی به کمک کد Geant4-DNA

صفحه 39-44

10.22052/rsm.2023.113639

مجتبی مکاری


ارزیابی سطوح تابش هسته‌های پرتوزای طبیعی در معدن سرب روی کوشک، ایران

صفحه 45-57

10.22052/rsm.2022.113640

رضا پورایمانی؛ منصوره تاتاری؛ سحر ماندگاری میمندی؛ منیره محبیان