دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 42، شهریور 1401، صفحه 59-115