اندازه‌گیری غلظت گاز رادون 222 در مدارس ابتدایی دخترانه شهر یزد

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

10.22052/6.1.39

چکیده

تعداد زیادی از سازمان‌های سلامت عمومی، پرتوگیری رادون در فضای بسته را به­عنوان دومین عامل سرطان ریه پس از سیگار دسته‌بندی کرده‌اند. با توجه به مدت حضور کودکان در محیط‌های بسته یعنی مدارس و خطر سرطان‌پذیری بیش­تر آن‌ها نسبت به بزرگسالان، اندازه‌گیری غلظت رادون در مدارس از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش، تعدادی کلاس درس از مدارس ابتدایی دخترانه شهر یزد به طور تصادفی انتخاب و غلظت گاز رادون در آن‌ها اندازه‌گیری شد. غلظت گاز رادون به روش اندازه‌گیری فعال توسط دستگاه رادون‌سنج (RAD7) در کلاس‌های 23 مدرسه ابتدایی شهر یزد اندازه‌گیری شد. اندازه‌گیری‌ها به مدت 24 ساعت طی 16 چرخه 5/1 ساعته انجام شد. نتایج حاکی از وجود غلظت گاز رادون در محدوده 13 تا 145 بکرل بر مترمکعب با متوسط Bq/m³ 87/47 و خطای استاندارد 73/1 است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Radon-222 concentration in girl's elementary schools of Yazd city

نویسندگان [English]

  • Arezoo Khishdari 1
  • Mohammad Eslami-Kalantari 1
  • Fatollah Bouzarjomehri 2
  • Azam Asgari 3
چکیده [English]

Many public health agencies rank residential radon exposure as the second risk factor of lung cancer after smoking. Due to the presence of children in the indoor (especially schools after homes) for a long time, and high respiratory rate, they are exposed to higher risk from radon than adults. Therefore, in this research, indoor radon measurement was conducted randomly in some of primary schools in Yazd city. For this purpose, measuring device of radon gas (RAD7) were placed in appropriate classes of 23 elementary schools. This device measured radon gas concentration for 24 hours in 16 cycles each for 1.5 hours. Finally, average radon concentration with standard deviation for each of the school was obtained. Radon levels were in the range of 13 to 145 Bq/m³. The average radon concentration in all schools, 47.87 Bq/m³ with standard error equals 1.73 were lower than introduced action level by the EPA (148 Bq/m³).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yazd
  • Elementary schools
  • Children
  • Lung Cancer
  • Radon concentration
  • RAD7
[2] R.I. Obed, A.K. Ademola, M. Vascotto and G. Giannini. Radon measurements by nuclear track detectors in secondary schools in Oke-Ogun region, Nigeria. Journal of environmental radioactivity. 102.11 (2011) 1012–1017. [3] H. Alzabadi, K. Mallah and G. Saffarini. Indoor exposure assessment of radon in the elementary schools, Palestine. Int. J. Radiate. Res 13.3 (2015) 221–228. [4] ICRP (2010) Lung cancer risk from radon and progeny and statement on radon.International Commision on Radiological Protection, Publication 115, Annals ICRP 40(1), Oxford: Pergamon Press. [5] WHO (2009) Handbook on Indoor Radon: A Public Health Perspective. World Health Organization, Geneva: WHO Press. [6] EPA (2012) Radiation: Facts, Risks and Realities. United States Environmental Protection Agency, Office of Air and Radiation, Washington: EPA 402-K-10-008. [7] L. Sompayrac. How Cancer Works. Colorado, Jones and Bartlett, (2004). [8] R. Banjanac, A. Dragić, B.Grabež, D. Joković, D. Markushev, B. panić, V. Udovičić and I. Aničin. Indoor radon measurements by nuclear track detectors: Applications in secondary schools. Facta universitatis-series: Physics, Chemistry and Technology 4.1 (2006) 93–100. [9] S.U. Rahman, Matiullah, J. Anwar, A. Jabbar and M. Rafique. Indoor radon survey in 120 schools situated in four districts of the punjab Province-Pakistan. Indoor and Built Environment 19.2 (2010) 214–220. [10] J. Vaupotič, M. Bezek, N. Kavasi, T. Ishikawa, H. Yonehara and S. Tokonam. Radon and thoron doses in kindergartens and elementary schools. Radiation protection dosimetry 152.1-3 (2012) 247–252. [11] A. Malanca, R. Fava and L. Gaidolfi. Indoor radon levels in kindergartens and play-schools from the province of Parma. Journal of environmental radioactivity 40.1 (1998) 1–10. [12] F. Bouzarjomehri, M. Ehrampoosh. Radon level in dwellings basement of Yazd-Iran. Iranian journal of radiation research 6.3 (2008) 141–144. [13] Radon refrence manual. U. S. Enviornmental Protection Agency, office of radiation programsWashington DC 20460, EPA 520/1-87-20, (1987) 15–23.