دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 40، اسفند 1400 
ساخت سوسوزن پلاستیک با استفاده از فوتوپلیمریزاسیون با پرتو فرابنفش

صفحه 1-8

10.22052/rsm.2022.112426

لاله یونسی؛ مهدی صالحی باروق؛ شروین احمدی؛ وحید اسماعیلی ثانی؛ اسمعیل بیات