دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 39، آذر 1400 
برآورد مقدار S جنین در سنین مختلف بارداری ناشی از رادیوداروی پوزیترون‌زا

صفحه 15-22

10.22052/9.4.15

علییه حسینیان ازغدی؛ سید هاشم میری حکیم اباد؛ نادیا زرقی؛ نجمه محمدی