دوره و شماره: دوره 9، شماره 5 - شماره پیاپی 34، شهریور 1399 
بررسی اثرات تخریبی تابش یون‌های هلیوم و آرگون تولید شده در دستگاه پلاسمای کانونی بر روی تنگستن

صفحه 1-12

10.22052/8.5.1

میرمحمدرضا سیدحبشی؛ بابک شیرانی بیدآبادی؛ محمد امیرحمزه تفرشی؛ فریدالدین صدیقی؛ علی نصیری