دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 32، خرداد 1399 
ساخت فانتوم مرجع زن بزرگسال ایرانی و انجام محاسبات دزسنجی داخلی

صفحه 53-64

10.22052/8.3.53

نیلوفر رفعت متولی؛ سید هاشم میری حکیم آباد؛ علییه حسینیان ازغدی