محاسبات دزیمتری و مقایسه توزیع دز در اطراف دو مدل چشمه ید 125 در براکی تراپی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

10.22052/5.4.15

چکیده

براکی­ تراپی یک روش درمانی است که در آن چشمه­ های رادیواکتیو برای پرتودهی تومورهای بدخیم از فاصله ­ی نزدیک به ­کار گرفته می­ شود. در این پژوهش، مقایسه توزیع دز در چشمه ­های ید ۱۲۵، مدل STM1251 و Oncoseed 6711، با استفاده از کد مونت کارلوی Geant4 انجام گرفته است. نتایج به ­دست آمده از محاسبات مونت کارلو، با فرمول­بندی TG43U1 و نیز با نتایج تجربی در دسترس، مقایسه گردیده­اند. طبق فرمول­بندی TG43U1، توزیع دز STM1251 دارای نفوذ بیش­تری نسبت به Oncoseed 6711 است. در نقاطی که طبق پروتوکل TG43U1، فاقد شرایط پراکندگی تابش متعادل است، و دز واقعی ممکن است با دز پیش­گویی شده توسط TG43U1 تفاوت داشته باشد، این روند باز هم مشاهده گردید. در این منطقه، بین پروتوکل TG43U1 و مقادیر تجربی و نتایج محاسبه شده در این پژوهش، اختلاف قابل­ ملاحظه­ای دیده نشد. بنابراین انتخاب مدل چشمه می­تواند بر اساس نتایج کد Geant4 صورت پذیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dosimetry calculations and comparison of dose distribution of two models of iodine-125 sources used in brachytherapy

نویسندگان [English]

  • Ladan Rezaee
  • Shahrbanoo Mohammdi
چکیده [English]

Brachytherapy is a therapeutic approach in which radioactive sources are used to irradiate malignant tumors from near distance. In this study, the comparison of dose distribution in iodine-125 source, STM 1251 and Oncoseed 6711 models was performed using the Monte Carlo Geant4 code. The results obtained from the Monte Carlo calculations have been compared with the TG43U1 formulation and also with the available experimental results. According to the TG43U1 formula, the dose distribution of the STM 1251 has a greater influence than Oncoseed 6711. Also, this trend was observed in the region near the phantom surface that was not balanced with radiation distribution conditions. In this region, there was no significant difference between TG43U1 protocol and experimental values ​​and calculated results in this study. Therefore, the selection of the source model can be done based on the results of the Geant4 code.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brachytherapy
  • iodine-125
  • Geant4 code
  • TG43U1 protocol
  • Dosimetry
[1] R. Nath, L.L. Anderson, G. Luxton, K.A. Weaver, J.F. Williamson, A.S. Meigooni. Dosimetry of interstitial brachytherapy sources: recommendations of the AAPM Radiation Therapy Committee Task Group No. 43. American Association of Physicists in Medicine. Medical Physics 22 (1995) 20-34. [2] F. Khan. Khan's the physics of radiation therapy. 5th ed, (2014). [3] D.M. Duggan. Improved radial dose function estimation using current version MCNP Mont-Carlo simulation: Model 6711 and ISC3500 125I brachytherapy sources. Applied Radiation and Isotopes 61 (2004) 1443-1450. [4] A. Kirov, J. Williamson. Monte Carlo-aided dosimetry of the Source Tech Medical Model STM1 I-125 interstitial brachytherapy source. Medical Physics 28 (2001) 764–772. [5] E. Van Roosenbeek, R.J. Shalek, E.B. Moore. Safe encapsulation period for sealed. Medical radium sources. American Journal of Roentgenology 102 (1968) 697–712. [6] G.N. Whyte. Attenuation of radium gamma radiation in cylindrical geometry. British Journal of Radiology 28 (1955) 635-6. [7] K. Tanaka, K. Kamo, K. Tateoka, O. Asanuma, K. Sato, H. Takeda, K. Sakata, and J. Takada. A comparison of the dose distributions between the brachytherapy 125I source models, STM1251 and Oncoseed 6711, in a geometry lacking radiation equilibrium scatter conditions. Journal of Radiation Research 56 (2015) 366–371. [8] R.M. Sivert. Die Intensitatsverteilung der Primaren Gamma-Strahlung in der Nahe medizinischer Radiumpraparate. Acta Radiologica 1 (1921) 89. [9] L. Beaulieu, A.C. Tedgren, J.F. Carrier, S.D. Davis, F. Mourtada, M.J. Rivard, R.M. Thomson, F. Verhaegen, T.A. Wareing, J.F. Williamson. Report of the Task Group 186 on model-based dose calculation methods in brachytherapy beyond the TG-43 formalism: Current status and recommendations for clinical implementation. Medical Physics 39 (2012) 10.