اندازه‌گیری مقدار سلنیوم موجود در گندم نواحی مختلف شهر کاشان به روش فعالسازی نوترونی در رآکتور مینیاتوری اصفهان

نویسندگان

1 دانشگاه کاشان

2 پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته ای،سازمان انرژی اتمی، اصفهان، ایران.

10.22052/5.2.1

چکیده

در این تحقیق میزان عنصر سلنیوم در گندم مصرفی مردم کاشان با استفاده از روش فعالسازی نوترونی(Neutron Activation Analysis) در راکتور مینیاتوری اصفهان تعیین گردید. با توجه به امکان انتقال سریع نمونه از راکتور جهت اندازه­گیری طیف ایزتوپ­های Se77 با نیمه­عمر کوتاه (4/17 ثانیه) استفاده شد. ابتدا مقادیر اندازه­گیری شده با استانداردهای(B06 Wheat Flour NBS-1567a, B12 Hard Red Spring Wheat Flour RM-8437, B18 Bovine Liver NIST-1577b)  مقایسه شده­اند. نتایج نشان می­دهد که کم­ترین مقدار سلنیوم موجود در نمونه­های مورد آزمایش مربوط به نمونه وارداتی قرمز با مقدار کمتر از 07/0 میلی­گرم در کیلوگرم ( کمترین مقدار قابل اندازه­گیری) و بیش­ترین مقدار مربوط به میانگین داخلی با مقدار 06/0±35/0 میلی­گرم در کیلوگرم می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of selenium content in Wheat of different regions of Kashan by Neutron Activation Analysis in the Miniature Neutron Source Reactor

نویسندگان [English]

  • mohammad Torkiha 1
  • leili Hashemi 1
  • mehdi Rezvanifard 2
  • ramin shirini 2
  • ahmad ramazani moghaddam 1
چکیده [English]

In this work investigated the determination of Selenium in wheat of Kashan's people's meal, via neutron activation analysis method (NNA) in “The Miniature Neutron Source Reactor” section. The γ transition produced in reaction of the neutron capture 77Se (n, γ) (T1/2= 17.4 s) was used to determine the concentration of Selenium, due to the rapid transfer of samples from the reactor. In this respect, we have first measured and compared with the available standards (B06Wheat Flour NBS–1567a, B12 and Hard Red Spring Wheat Flour RM – 8437, B18 Bovine Liver NIST – 1577b). Our obtained results show the selenium concentration in wheat samples varied from<0.07 mg/kg (Reds import) to 0.35±0.06 mg/kg (internal average).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Selenium
  • Neutron Activation Analysis
  • wheat
  • Miniature Neutron source Reactor
[2] B. Bladel, B. Nedjimi, A. Mansouri, D. Tahtat, M. Belamri, A. Tchanchane, F. Khelfaoui, M.E.R. Benamar. Selenium content in wheat and estimation of the selenium daily intake in different regions of Algeria. Applied radiation and isotopes. 71 (2013) 7-10. [3] Z.B. Alfassi. Chemical analysis by nuclear methods, Wiley, Chichester, (1994). [5] M. N. Nasrabadi, D. Forghani, I. Shahabi. Determination of trace elements in blood samples of patients affected by multiple sclerosis from Iran by neutron activation analysis. J. Radiational. Nucl. Chem. 293 (2012) 479-482. [6] Y.A. Ahmed & et al. THE LOW POWER MINIATURE NEUTRON SOURCE REACTORS: IC/(2006)/020. [9] R.B. Firestone, V.S. Shirley. Table of isotopes. 2 (1998).