دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 8، آذر 1393 
ارزیابی پرتوگیری مردم از پرتوهای طبیعی زمینه گاما و رادن در شهر کاشان

صفحه 39-45

10.22052/2.4.39

منصور جعفری زاده؛ مصطفی زاهدی‌فر؛ مهران طاهری؛ سمانه برادران؛ فلامرز ترکزاده