اندازه‌گیری گاز رادون و تورون در مجاور گسل های فعال شمال شرق ایران

نویسندگان

1 دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشگاه پیام نور قوچان

3 دانشگاه پیام نور فریمان

10.22052/2.4.33

چکیده

گازهای رادون و تورون رادیوایزوتوپ‌هایی هستند که از خود، ذرات آلفای پرانرژی ساطع می‌کنند. این دو گاز می‌توانند از راه‌های مختلف مانند استنشاق و خوردن و آشامیدن وارد بدن شده و سبب تخریب بافت داخلی بدن و بروز سرطان ریه ‌شوند. غلظت این دو گاز در مناطق مختلف متفاوت و در مجاورت گسل‌های فعال، بیشتر از سایر نقاط است. در این تحقیق، میزان غلظت این دو گاز با نسبت دوری یا نزدیکی از گسل‌های فعال شمال شرق ایران در 100 منطقۀ مسکونی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد مناطق مسکونی نزدیک به گسل‌های فعال اکثراً دارای تمرکز گاز رادون و تورون بیشتری نسبت به سایر مناطق مسکونی بوده‌اند. در بیشتر مناطق مسکونی، تراکم گاز تورون دو تا سه برابر گاز رادون بود. حدود 20 درصد از مناطق مسکونی مورد تحقیق، در معرض گاز رادون و تورون، بیشتر از حد مجاز قرار داشتند. بیشترین غلظت گاز رادون و تورون به‌ترتیب Bq/m3188، Bq/m3803 ومیانگین غلظت آن‌ها در اندازه‌گیری‌ها به‌ترتیب Bq/m352/71، Bq/m344/326 به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Radon and Thoron measurements in active faults of North-East of Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Mowlavi 1
  • Farhad MohammadJafari 2
  • Ali Reza Binesh 3
1
2
3
چکیده [English]

Radon and Thoron are the radioisotopes which radiate high alpha energy particles. These two gases can enter in the body by different ways such as inhalation, eating and drinking and then destroy body`s internal tissues and cause the lung cancer. The condensation of these gases differs in various areas and is more in zones near active faults. In this research, first the relation of Radon and Thoron concentration with the effect of distance of North east active faults in about 100 residential places of Iran is studied. Results show that residential places near active faults have more concentration of Radon and Thoron than other places. Also in these places the concentration of Thoron is two or three times more than Radon. The maximum amounts of Radon and Thoron concentration are 188Bq/m3 and 803Bq/m3 with the average amounts of 71.52Bq/m3 and 326/44Bq/m3 respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radon
  • Thoron
  • Alpha
  • Fault
  • RTM1688 radonmeter
[1] A. Khan, H. Haseebullah. Indoor radioactive pollution due to radon and its daughters. Journal of Islamic Academy of Sciences 5(4) (1993) 249-255. [2] M. Abd El-Hady. Measurement of individual radon progeny in Egyptian underground coal mine and related lung doses. Egypt. J. Solids, 29(2) (2006) 383-391. [3] A.C. George. World history of Radon research and measurement from the early 1900’s to today. AIP Conf. Proc. (2008) 1034, 20. [4] Health Canada’s Ministerial Message released in November 2012: “Lung Cancer Awareness Month.” Available at: http://www.hc-sc.gc.ca/ahc asc/minist/messages/_2012/2012_11_01-eng.php, 2013. [5] International Commission on Radiological Protection. 1990 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. ICRP Publication 60. Pergamon Press, New York, 1991. [6] International Commission on Radiological Protection, Limits for inhalation of radon daughters by workers: A Report of the International Commission on Radiological Protection: ICRP Publication 32, Pergamon Press, Oxford, 1981. [7] K.N. Yu, B.M.F. Lau, D. Nikezic. Assessment of environmental radon hazard using human respiratory tract models. Journal of Hazardous Materials 132 (2006) 98–110 [8] S. Karimdoust, L. Ardebili. The Environmental Impact of Radon Emitted from Hot Springs of Sarein (A Touristic City Northwestern Iran). World Applied Journal 10(8) (2010) 930-935. [9] M.H. Shapiro. Comparison of radon monitoring techniques, the effects of themoelatic strains on subsurface radon, and the development of a computer- operated radon monitoring network for earthquake prediction. U.S. Geological Survey Open Field report (1980) 80-896. [10] A.A. Mowlavi, M.R. Fornasier, A. Binesh, M. de Denaro. Indoor radon measurement and effective dose assessment of 150 apartments in Mashhad, Iran. Environ. Monit. Assess. 184(2) (2012)1085-8. [11] A.A. Mowlavi, A. Shabahrami, A. Binesh. Dose evaluation and measurement of radon concentration in some drinking water sources of the Ramsar region in Iran. Isotopes in Environmental and Health Studies 45(3) (2009) 269–272. [12] S. Pavlides, A. Chatzipetros, E. Karakala. Soil gas radon: a tool for exploring active fault zones. Applied Radiation and Isotopes 59 (2003) 205-213. [13] Radon (Rn), Health Risks (2011); R.L. Fleischer, in: S.A. Durrani, R. Ilic (Eds.), Radon Measurements by Etched Track Detectors, World Scientific, Singapore.