کلیدواژه‌ها = Geant4-DNA
بررسی تغییر میزان آسیب‌های DNA تحت تابش پروتون درحضور نانوذرات مختلف طلا، گادولینیوم و ید با استفاده از ابزار Geant4-DNA

دوره 10، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 1-10

10.22052/9.2.1

سیدجواد حسینی علی آبادی؛ داریوش سرداری؛ الهام سعیدزاده؛ سمانه برادران


بررسی آسیب‌های مستقیم نوترون‌های با انرژی 0/1 تا 2 مگا الکترون ولت، بر ساختار اتمی مولکول DNA با ابزار Geant4

دوره 7، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 1-10

10.22052/7.1.1

اعظم ذبیحی؛ قاسم فروزانی؛ فرید سمسارها؛ امیر مصلحی؛ پیمان رضائیان