کلیدواژه‌ها = مونت‌کارلو
برآورد مقدار S جنین در سنین مختلف بارداری ناشی از رادیوداروی پوزیترون‌زا

دوره 10، شماره 4، آذر 1400، صفحه 15-22

10.22052/9.4.15

علییه حسینیان ازغدی؛ سید هاشم میری حکیم اباد؛ نادیا زرقی؛ نجمه محمدی


ساخت فانتوم مرجع زن بزرگسال ایرانی و انجام محاسبات دزسنجی داخلی

دوره 9، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 53-64

10.22052/8.3.53

نیلوفر رفعت متولی؛ سید هاشم میری حکیم آباد؛ علییه حسینیان ازغدی


اثر ماده‌ی کنتراست بر دز دریافتی حین تصویربرداری تشخیصی ناحیه‌ی قفسه‌ی سینه

دوره 8، شماره 1، اسفند 1398، صفحه 37-44

10.22052/8.1.1

هاله کرمی؛ سید هاشم میری حکیم آباد؛ علییه حسینیان ازغدی