ساخت فانتوم مرجع زن بزرگسال ایرانی و انجام محاسبات دزسنجی داخلی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

برآورد دز در فرآیندهای تشخیصی و درمانی پزشکی هسته‌ای مورد توجه فراوان جامعه بین المللی حفاظت در برابر پرتو است. محاسباتی که تا کنون در پزشکی هسته‌ای مورد استفاده قرار گرفته است، بر پایه فانتوم‌های ریاضی است که به دلیل هندسه بسیار ساده و دور از واقعیت خود مورد انتقاد هستند. با توجه به این که فانتوم‌های بزرگسال مرجع جهانی که توسط ICRP < /span> معرفی شده است، مربوط به مشخصات نژاد سفید پوست قفقازی می‌باشند، انجام محاسبات برای سایر نژادها توسط ICRP < /span> توصیه شده است. در این پژوهش به ساخت مدل مرجع ایرانی زن بزرگسال پرداخته شده است و محاسبات دزسنجی داخلی برای چندین رادیوداروی بتازا، گسیلنده گاما و پوزیترون‌زا در فانتوم‌های مرجع زن بزرگسال ایرانی و ICRP < /span> انجام شده است. برای اندام‌های اصلی چشمه و هدف، نسبتِ مقدار S رادیوایزوتوپ‌های ید-131، تکنسیم-m99 و فلوئور-18 در فانتوم مرجع ICRP < /span> به ایرانی به ترتیب در بازه 23/1-54/0، 15/1-54/0، و 79/1-77/0 می‌باشد. بنابراین، ساخت فانتوم مرجع متناسب با قومیت ایرانی برای هر دو جنسیت در تمامی گروه‌های سنی به منظور تهیه کتابخانه دز برای بیماران ایرانی به نظر ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of Iranian Adult Female Reference Phantom for Internal Dosimetry Calculations

نویسندگان [English]

  • Niloofar N.Rafat Motevalli
  • Hashem Miri Hakim abad
  • Elieh Hoseinian Azghadi
چکیده [English]

Estimation of organ doses in diagnostic and therapeutic nuclear medicine procedures is an area of particular concern for radiation protection, in all over the world. The stylized computational phantoms have contributed significantly to radiation dosimetry in nuclear medicine; however, their simplified treatment of human anatomy is being criticized. Due to the fact that the ICRP adult reference phantoms are representative of Caucasian population, dose estimation within other ethnic/racial groups was recommended. In this study, an Iranian adult female reference phantom has been developed and internal dosimetry calculations have been performed for several radiopharmaceutical labelled with beta-, gamma- and positron-emitting radionuclides incorporated into Iranian and ICRP adult female reference phantoms. For main source and target organs, the ratios of S values between ICRP reference phantom to Iranian reference phantom for I-131, Tc-99m and F-18 are 0.54-1.23, 0.54-1.15 and 0.77-1.79, respectively. Therefore, construction of a reference phantom proportional to Iranian ethnicity for both gender in all age groups and performing internal dosimetry calculations to create a library of internal dosimetric data for Iranian patients were confirmed clearly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dosimetry
  • Phantom
  • Nuclear medicine
[1] https://gco.iarc.fr/ [2] B. Grosswendt. ICRP publication 110, (2012) 124-126. [3] J. Valentin, J.D. Boice, RH. Clarke, C. Cousins, AJ. Gonzalez, J. Lee, B. Lindell, CB. Meinhold, Jr.FA. Mettler, Z. Pan and RJ. Pentreath. Published on behalf of the International Commission on Radiological Protection, (2007) [4] C. Lee, S. Lamart and BE. Moroz. Computational lymphatic node models in pediatric and adult hybrid phantoms for radiation dosimetry, Physics in Medicine & Biology, 58(5) (2013) [5] W.E. Bolch, K.F Eckerman, G. Sgouros and S.R Thomas. MIRD pamphlet no. 21: a generalized schema for radiopharmaceutical dosimetry—standardization of nomenclature, Journal of Nuclear Medicine, 50(3) (2009) 477–484. [6] R. Protection. ICRP publication 103, Ann ICRP 37 (2.4) (2007) 2. [7] A. Divoli, S. Chiavassa, L. Ferrer, J. Barbet, G.D. Flux and M. Bardies. Effect of patient morphology on dosimetric calculations for internal irradiation as assessed by comparisons of Monte Carlo versus conventional methodologies, Journal of Nuclear Medicine 50(2) (2009) 316–323. [8] R.W. Howell, B.W. Wessels, R. Loevinger and MIRD Committee. The MIRD perspective 1999, Journal of Nuclear Medicine, 40(1) (1999) 3S-10S. [9] J.E. Martin and C.D. Wen. Physics for Radiation Protection—A Handbook 2nd edition, MedPh, 33(12) (2006) 4773. [10] P. Papadimitroulas, G. Loudos, G.C. Nikiforidis and G.C. Kagadis. A dose point kernel database using GATE Monte Carlo simulation toolkit for nuclear medicine applications: comparison with other Monte